Advies en contact: 020 70 18 011

Algemene verkoopvoorwaarden

Hieronder vindt u onze Algemene verkoopvoorwaarden bestaande uit de Algemene Voorwaarden Stichting Webhop Keurmerk en de aanvullende voorwaarden van Vente-unique.nl

Het gebruik van de diensten van onze website, evenals elke bestelling, impliceert de voorafgaande volledige acceptatie van de algemene verkoopvoorwaarden, die u erkent te hebben gelezen.


Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk

Klik op het logo Webshop Keurmerk om de algemene voorwaarden te lezen.

logo_webshop_keurmerk

Aanvullende voorwaarden Vente-unique.nl

( Laatst gewijzigd op 15/01/2020 )

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1 - Definities

1.1 Vente-Unique: gevestigd te Le Pré-Saint-Gervais (Frankrijk) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer (Frankrijk) B 484 922 778 handelend onder de naam Vente-Unique.

1.2 Website: de website van Vente-Unique, te raadplegen via www.vente-unique.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Vente-Unique en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Vente-Unique en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 - Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Vente-Unique zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Vente-Unique slechts bindend, indien en voor zover deze door Vente-Unique uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 - Prijzen en informatie

3.1 Alle op de Website en in andere van Vente-Unique afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven. Deze kosten kunnen variëren, aan de hand van het bestelde.

3.3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Vente-Unique kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Vente-Unique afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.4 Vente-Unique kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4 - Totstandkoming Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Vente-Unique en het voldoen aan de daarbij door Vente-Unique gestelde voorwaarden.

4.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Vente-Unique onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Vente-Unique het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.4 Vente-Unique kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Vente-Unique op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5 - Registratie

5.1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

5.2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

5.3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Vente-Unique is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

5.4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Vente-Unique daarvan in kennis te stellen, zodat Vente-Unique gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6 - Uitvoering Overeenkomst

6.1 Zodra de bestelling door Vente-Unique is ontvangen, stuurt Vente-Unique de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

6.2 Vente-Unique is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

6.3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

6.4 Indien Vente-Unique de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

6.5 Vente-Unique raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 48 uur, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit of de pagina FAQ of levering.

6.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

6.7 Vente-Unique is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 7 - Herroepingsrecht/retour

7.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Vente-Unique binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
• als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
• als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
• bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen

Procedure voor de terugzending van producten:
De klant dient vente-unique.nl telefonisch te informeren over zijn herroepingswens (nummer beschikbaar in de klantomgeving) of stuur een mail naar het volgende e-mailadres: klantenservice@vente-unique.nl.

De klantenservice zal de klant op de hoogte brengen van de verschillende manieren waarop artikelen geretourneerd kunnen worden. Retourzendingen zullen enkel worden geaccepteerd door vente-unique.nl wanneer de volgende procedure wordt gevolgd.
De klant dient het product rechtstreeks naar het volgende adres terug te sturen, op eigen kosten, met een kopie van de factuur ter identificatie van de bestelling:

VENTE UNIQUE.COM
SERVICE RETOURS PRODUITS
Entrepôt CAFOM
Rue de Bruxelles
60110 AMBLAINVILLE
Frankrijk

Indien de klant niet in staat is om zijn product op eigen kracht te sturen, kan een product terugname dienst worden aangeboden. Het tarief van deze dienst zal worden gebaseerd op het afleveradres van de klant en het gewicht van de geretourneerde goederen.

7.2 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Vente-Unique een raming van deze kosten.

7.3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

7.4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

7.5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Vente-Unique, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Vente-Unique kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Dat kan per email aan klantenservice@vente-unique.nl of telefonisch op 020 70 18 011.Vente-Unique bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding.

7.6 Als extra service haalt Vente-Unique de goederen op. Deze afspraak wordt gemaakt nadat de in dit lid bedoelde melding is gedaan.

7.7 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Vente-Unique de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen

7.8 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

7.9 Het herroepingsrecht geldt niet voor: Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.

Artikel 8 - Betaling

8.1 Klant dient betalingen aan Vente-Unique volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Vente-Unique is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

8.2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Vente-Unique is gewezen op de te late betaling en Vente-Unique de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Vente-Unique gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Vente-Unique kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 9 - Leveringsvoorwaarden

Producten gekocht op de site vente-unique.nl zullen worden geleverd door een transporteur. De levering vindt plaats hetzij « aan de deur », hetzij bij de klant in huis.

De leveringsmethode is afhankelijk van het type aangeschafte product : dit wordt aangegeven op de presentatiepagina van elk product en wordt herhaald in de orderbevestigingsmail.

De leveringstermijnen aangegeven in de bevestiging van de bestelling worden berekend in werkdagen (van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen).

Onze transporteur neemt telefonisch en per e-mail contact met u op om een afspraak te maken.

Wat te doen bij de levering :

Bij aanwezigheid van de transporteur :
• Controleer de naam op het pakket
• De kennelijke staat van het pakket
• De toestand van de producten in het pakket
• De overeenstemming tussen de producten en de leveringsbon enerzijds en de bestelde goederen anderzijds.
• De realisatie van alle diensten waarvoor u getekend heeft bij het bevestigen van uw bestelling.

Indien de levering conform is:
• Vermeld op de leveringsbon de goede staat van de verpakking en de producten,
• Dateer, schrijf duidelijk uw achternaam in hoofdletters en onderteken de leveringsbon.

Indien de levering niet conform is:
• Vermeld het aangetroffen probleem op de leveringsbon: Service niet gerealiseerd, beschadigde verpakking, product beschadigd na uitpakken, product incompleet …
• In geval van weigering van de goederen, gelieve duidelijk de reden hiertoe aan te geven. Indien u vragen heeft, neem dan contact op met de klantenservice van vente-unique.nl via 020 70 18 011.

Levering per pakketpost:

De levering vindt plaats twee tot drie dagen na de verzending van uw bestelling.
Wanneer uw bestelling door DPD wordt afgehandeld, ontvangt u een sms met 2 mogelijke leveringsdata met tijdvakken van 3 uur. U kunt op de DPD-website kiezen uit meerdere data en bezorgmethoden. Op de website kunt u onder andere kiezen voor:
• Wijziging van de leveringsdatum
• Levering bij de buren
• Levering op een ander zelfgekozen adres
• Levering op een veilige plaats
• Levering bij een parcelshop

U kunt de voortgang van uw levering volgen in uw account.

Levering aan de deur (omvangrijke producten uitgezonderd) :

Levering aan de deur vindt plaats vanuit de achterklep van de vrachtwagen. De klant moet zelf zorgen dat de producten op hun uiteindelijke plek komen te staan.
U ontvangt van tevoren een email of telefoontje van de leverancier om een datum te plannen voor de levering. Elke nieuwe levering wordt gefactureerd door vente-unique.nl, indien deze is toe te wijzen aan ongerechtvaardigde afwezigheid van de klant.
De levering vindt plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 22.00 uur.

Levering aan de deur « speciaal voor omvangrijke producten »


Bij producten die vallen onder de levering « speciaal voor omvangrijke producten », vindt de aflevering uitsluitend buiten de muren van de woning plaats. Deze producten zijn dermate groot, dat zij vervoer met een oplegger vereisen. Voorafgaand aan de bevestiging van de bestelling dient de klant rekening te houden met deze kenmerken en zich ervan te verwittigen dat de straat breed genoeg is voor het doorlaten van een dergelijke vrachtwagen. De klant moet zelf zorden voor het verplaatsen van het product naar binnen zijn/haar woning. Een afspraak met de transporteur kan gemaakt worden via SMS, bellen of email.
De klant dient de datum van de afspraak te bevestigen hetzij per telefoon, hetzij rechtstreeks op internet op het door de transporteur aangegeven adres. De levering vindt plaats van maandag tot en met vrijdag (van 09.00 tot en met 18.00 uur).

Levering in huis :

Levering in huis betekent het afleveren van bestelde producten in huis, met daarbij inbegrepen het uit de verpakking halen van zitbanken (met uitzondering van klik-klak bedbanken, zitbanken voor buiten en zelf in elkaar te zetten zitbanken). De klant zal een elektronische uitnodiging ontvangen waarin wordt gevraagd een leverafspraak in te plannen op de website van de leverancier. De leverancier communiceert hierna op de dag voorafgaand aan de levering een tijdvak van 2 uur waarop de bestelling bij de klant geleverd wordt.

De klant wordt geacht aan de klantenservice van Vente-unique.nl door te geven of er eventueel obstakels zijn met betrekking tot het binnenkomen van het huis of appartement tijdens de levering. De klant wordt ook geacht voorafgaand aan de bestelling de afmetingen van het huis op te meten, om er zeker van te kunnen zijn dat de transporteur met de producten gemakkelijk binnen kan komen.

De klant verplicht zich ertoe aanwezig te zijn op de dag van levering, zoals overeengekomen met de leverancier en om de conformiteit van de bestelling bij ontvangst te controleren.

Indien levering op de afgesproken dag niet mogelijk blijkt door beperkingen in de doorgang die niet van tevoren gemeld zijn en/of in geval van afwezigheid van de klant op het afgesproken moment, zullen extra kosten in rekening worden gebracht door vente-unique.nl.

In geval van foutieve informatie of door de klant verkeerd uitgevoerde metingen, zullen de extra kosten voor de verhuur voor een hefmachine, opslag en het terugsturen van de goederen geheel voor rekening van de klant zijn.

Alle extra kosten voor de huur van hefmachines, opslag of kosten veroorzaakt door afwezigheid van de klant (wat strijdig is met de verplichtingen behorende bij de gemaakte afspraak) en risico op schade als gevolg van deze beperkingen, zijn volledig voor rekening van de klant. Een service in de vorm van levering door middel van een goederenlift via het raam kan besproken worden. Deze dienst zal leiden tot extra kosten die zullen worden gefactureerd aan de klant; op zijn/haar verzoek, kan een offerte worden gemaakt.

Voor huishoudelijke apparaten wordt er geen ingebruikname van elektrische aansluitingen uitgevoerd.

Door het ondertekenen van de leveringsbon zonder vermelding van specifieke bedenkingen, bevestigt de klant dat de geleverde items in perfecte staat zijn, dat ze voldoen aan de bestelling, en dat de levering en de installatie uitgevoerd zijn conform verkoopvoorwaarden van de afzender. Bij het ontbreken van specifieke bedenkingen van de klant met een beschrijving van de eventueel waargenomen schade op de leveringsbon, kan geen aanspraak worden gemaakt op de vervoerder.

De vermelding "onder voorbehoud van uitpakken" kan niet gebruikt worden tegen Vente-unique.nl. Elke adres- of magazijnwijziging van de klant zal worden onderworpen aan een haalbaarheidsstudie en zal worden onderworpen aan extra kosten waar de klant op zal worden gewezen door onze klantenservice.

Artikel 10 - Garantie en conformiteit

10.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Vente-Unique een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

10.2 Vente-Unique staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Vente-Unique er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

10.3 Vente-Unique geeft 2 jaar garantie op alle aankopen. De gegeven garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

10.4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen 48 uur na de levering Vente-Unique daarvan in kennis te stellen. Zie nader de pagina FAQ of levering.

10.5 Indien Vente-Unique de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 11 - Klachtenprocedure

11.1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Vente-Unique, dan kan hij bij Vente-Unique telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

11.2 Vente-Unique geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Vente-Unique binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

12.1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

12.2 De totale aansprakelijkheid van Vente-Unique jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

12.3 Aansprakelijkheid van Vente-Unique jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

12.4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Vente-Unique jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Vente-Unique.

12.5 De aansprakelijkheid van Vente-Unique jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Vente-Unique onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Vente-Unique ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Vente-Unique in staat is adequaat te reageren.

12.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Vente-Unique meldt.

12.7 In geval van overmacht is Vente-Unique niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud

13.1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Vente-Unique.

Artikel 14 - Persoonsgegevens

14.1 Vente-Unique verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 15 - Slotbepalingen

15.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Vente-Unique gevestigd is.

15.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

15.4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. Vente-unique.com
Bijsterhuizen 2104F
6604LG Wijchen
Nederland
e klantenservice@vente-unique.nl
t 020 70 18 011
KvK FrankrijkB 484 922 778
BTW/VAT Vente-Unique NL825531809B01

Uw nummer 1 in online meubelverkoop

Uw garanties

Keurmerk:

Onze vermelding op http://www.keurmerk.info

Vente-unique.nl is een dochteronderneming van Vente-unique.com, opgericht in 2005 en beursgenoteerd in Parijs sinds april 2018 - code ALVU - tel : 020 70 18 011
Rue Jacquard - 93315 le Pré Saint Gervais - Frankrijk