Menu
×
Resultaten van uw zoekopdracht: Sluiten
Catalogus
Geen enkele catalogus komt overeen met uw zoekopdracht
  ProductenAlle producten bekijken
  Geen enkel product komt overeen met uw zoekopdracht
   Winkelwagen
    De algemene verkoopvoorwaarden downloaden (pdf)

   Hieronder vindt u de Algemene Verkoopvoorwaarden van Vente-unique.nl. Daarnaast gelden de Thuiswinkel voorwaarden van Thuiswinkel.org. Die kunt u hier downloaden: Thuiswinkel

   Het gebruik van de diensten van onze website, evenals elke bestelling, impliceert de voorafgaande volledige acceptatie van de algemene verkoopvoorwaarden, die u erkent te hebben gelezen.

   Inleiding

   Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

   Artikel 1 - Definities

   1.1 Vente-unique: gevestigd te Le Pré-Saint-Gervais (Frankrijk) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer (Frankrijk) B 484 922 778 handelend onder de naam Vente-unique.

   1.2 Website: de website van Vente-unique, te raadplegen via www.vente-unique.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

   1.3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Vente-unique en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

   1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Vente-unique en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

   1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

   Artikel 2 - Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

   2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Vente-unique zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

   2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Vente-unique slechts bindend, indien en voor zover deze door Vente-unique uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

   2.3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

   Artikel 3 - Prijzen en informatie

   3.1 Alle op de Website en in andere van Vente-unique afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

   3.2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven. Deze kosten kunnen variëren, aan de hand van het bestelde.

   3.3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Vente-unique kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Vente-unique afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

   3.4 Vente-unique kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

   Artikel 4 - Totstandkoming Overeenkomst

   4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Vente-unique en het voldoen aan de daarbij door Vente-unique gestelde voorwaarden.

   4.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Vente-unique onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

   4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Vente-unique het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

   4.4 Vente-unique kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Vente-unique op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

   Artikel 5 - Registratie

   5.1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

   5.2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

   5.3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Vente-unique is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

   5.4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Vente-unique daarvan in kennis te stellen, zodat Vente-unique gepaste maatregelen kan nemen.

   Artikel 6 - Uitvoering Overeenkomst

   6.1 Zodra de bestelling door Vente-unique is ontvangen, stuurt Vente-unique de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

   6.2 Vente-unique is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

   6.3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

   6.4 Indien Vente-unique de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

   6.5 Vente-unique raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 48 uur, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit of de pagina FAQ of levering.

   6.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant voor zover wettelijk toegestaan. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

   6.7 Vente-unique is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

   Artikel 7 - Herroepingsrecht/retour

   7.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Vente-unique binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
   • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
   • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
   • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen

   Procedure voor de terugzending van producten:
   De klant dient vente-unique.nl telefonisch te informeren over zijn herroepingswens (nummer beschikbaar in de klantomgeving) of stuur een mail naar het volgende e-mailadres: klantenservice@vente-unique.nl.

   De klantenservice zal de klant op de hoogte brengen van de verschillende manieren waarop artikelen geretourneerd kunnen worden. Retourzendingen zullen enkel worden geaccepteerd door vente-unique.nl wanneer de volgende procedure wordt gevolgd.
   De klant dient het product rechtstreeks naar het volgende adres terug te sturen, op eigen kosten, met een kopie van de factuur ter identificatie van de bestelling:

   VENTE UNIQUE.COM
   SERVICE RETOURS PRODUITS
   Entrepôt CAFOM
   Av. de Bruxelles
   60110 AMBLAINVILLE
   Frankrijk

   Indien de klant niet in staat is om zijn product op eigen kracht te sturen, kan een product terugname dienst worden aangeboden. Het tarief van deze dienst zal worden gebaseerd op het afleveradres van de klant en het gewicht van de geretourneerde goederen.

   7.2 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Vente-unique een raming van deze kosten.

   7.3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

   7.4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

   7.5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Vente-unique, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Vente-unique kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet voordat de herroepingstermijn is verstreken. Dat kan door het online contactformulier in te vullen of telefonisch op +31208085644. Vente-unique bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding.

   7.6 Als extra service haalt Vente-unique de goederen op. Deze afspraak wordt gemaakt nadat de in dit lid bedoelde melding is gedaan.

   7.7 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Vente-unique de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen

   7.8 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

   7.9 Het herroepingsrecht geldt niet voor: Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.

   Artikel 8 - Betaling

   8.1 Klant dient betalingen aan Vente-unique volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Vente-unique is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 30 dagen ingaand op de dag na levering.

   8.2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Vente-unique is gewezen op de te late betaling en Vente-unique de Klant een termijn van 30 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Vente-unique gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Vente-unique kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

   Artikel 9 - Garantie en conformiteit

   9.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Vente-unique een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

   9.2 Vente-unique staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Vente-unique er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

   9.3 Vente-unique geeft 2 jaar garantie op alle aankopen. De gegeven garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

   9.4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen 48 uur na de levering Vente-unique daarvan in kennis te stellen. Zie nader de pagina FAQ of levering.

   9.5 Indien Vente-unique de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

   Artikel 10 - Klachtenprocedure

   10.1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Vente-unique, dan kan hij bij Vente-unique telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

   10.2 Vente-unique geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Vente-unique binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

   Artikel 11 - Aansprakelijkheid

   11.1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

   11.2 De totale aansprakelijkheid van Vente-unique jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

   11.3 Aansprakelijkheid van Vente-unique jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

   11.4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Vente-unique jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Vente-unique.

   11.5 De aansprakelijkheid van Vente-unique jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Vente-unique onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Vente-unique ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Vente-unique in staat is adequaat te reageren.

   11.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Vente-unique meldt.

   11.7 In geval van overmacht is Vente-unique niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

   Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

   12.1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Vente-unique voor zover wettelijk toegestaan.

   Artikel 13 - Persoonsgegevens

   13.1 Vente-unique verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

   Artikel 14– Voorwaarden voor toetreding tot het Vente-unique loyaliteitsprogramma Very-unique

   Dit artikel heeft betrekking op het lidmaatschap van de Klant voor het loyaliteitsprogramma Very-unique dat geldig is op de website Vente-unique.nl. Lidmaatschap van het Very-unique programma is gratis. Lidmaatschap van het betaalde programma is niet langer beschikbaar wanneer het gratis Very-unique loyaliteitsprogramma wordt gelanceerd. Leden van het oude betaalde loyaliteitsprogramma behouden hun voordelen tot de einddatum voorzien door dat programma (d.w.z. 24 maanden vanaf de datum van lidmaatschap).

   Het loyaliteitsprogramma Very-unique is beschikbaar voor de klant onder de hieronder beschreven voorwaarden.

   1 - Voorwaarden voor lidmaatschap van het Very-unique loyaliteitsprogramma

   Het loyaliteitsprogramma Very-unique is online beschikbaar voor elke klant die er gebruik van wil maken. Lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma Very-unique is op naam, strikt persoonlijk en voorbehouden aan volwassenen die in Nederland woonachtig zijn. Het loyaliteitsprogramma Very-unique is niet van toepassing (zonder dat deze lijst limitatief is) voor handelsondernemingen, zzp’ers, lokale of regionale overheden.

   Vente-unique.nl aanvaardt slechts één inschrijving op het loyaliteitsprogramma Very-unique per klantaccount (zelfde naam, voornaam, adres, e-mail). Dezelfde persoon kan niet meerdere klantaccounts aanmaken om te profiteren van het Very-unique loyaliteitsprogramma. Vente-unique.nl behoudt zich het recht voor om op elk moment eenieder document op te vragen om de identiteit te rechtvaardigen van de persoon die zich wenst in te schrijven of zich reeds heeft ingeschreven voor het Very-unique loyaliteitsprogramma.

   De klant kan de informatie met betrekking tot zijn loyaliteitsprogramma raadplegen door in te loggen op zijn klantenaccount en te klikken op het tabblad “Loyaliteitsprogramma”. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zijn persoonlijke informatie up-to-date te houden door zijn klantenaccount door de website bij te werken.

   Elk lidmaatschap is, vanaf de datum van implementatie van dit loyaliteitsprogramma, afhankelijk van de aankoop van producten door de klant op de Site.

   2 - Aanbiedingen en voordelen van het Very-unique loyaliteitsprogramma

   Elk abonnement op het loyaliteitsprogramma Very-unique is onderworpen aan de voorwaarden en voordelen die van kracht zijn op de Site. Met het Very-unique loyaliteitsprogramma kan de klant profiteren van de volgende voordelen:

   • Saldo berekend in spaarpunten: het Very-unique loyaliteitsprogramma stelt de klant in staat spaarpunten te verzamelen voor elke bestelling van producten op de Site. De opbouw begint vanaf de eerste bestede euro. Bijvoorbeeld, voor €1 uitgegeven op de Site, wordt €0,02 gespaard; of voor €100 uitgegeven in één of meerdere keren, wordt €2 gespaard. Alleen gevalideerde en niet-geannuleerde bestellingen geven recht op het verzamelen van spaarpunten.

    De klant kan het saldo van zijn spaarpunten raadplegen door in te loggen op zijn klantenaccount en te klikken op de tab “Loyaliteitsprogramma”. Informatie over het saldo van zijn spaarpunten is beschikbaar:

    • ofwel direct na de gevalideerde betaling en bevestiging van de bestelling verstuurd door vente-unique.nl;
    • hetzij op elk moment.

    De spaarpunten zijn een jaar geldig vanaf de datum van toetreding tot het Very-unique loyaliteitsprogramma en kunnen door de klant worden omgezet in vouchers. Als de klant echter binnen 12 maanden na toetreding een nieuwe bestelling plaatst, blijven zijn spaarpunten behouden. Bij elke nieuwe bestelling wordt de levensduur van zijn saldo met een jaar verlengd. Na deze periode gaan de spaarpunten automatisch verloren. De klant kan dienaangaande geen vordering doen ten aanzien van vente-unique.nl. De door de klant omgezette voucher is geldig voor een toekomstige aankoop van producten op de Site. De geldigheidsduur van de voucher is één maand vanaf de datum van uitgifte en is alleen geldig op producten die door vente-unique.nl op de Site worden verkocht (exclusief belastingen en leveringskosten). De waardebon kan dus niet worden gebruikt voor aankopen bij externe partners op de Market Place.

   • Exclusieve vroege toegang tot bepaalde aanbiedingen. Dit betekent dat alleen leden van het Very-unique loyaliteitsprogramma kunnen profiteren van verlaagde prijzen op productselecties ten minste een paar uur voordat dezelfde verlaagde prijzen worden aangeboden aan alle bezoekers van de Site.
   • Exclusieve Very-unique dagen (exclusieve acties en voordelen alleen voor leden)

   Vente-unique.nl behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap van de klant van het loyaliteitsprogramma Very-unique op te schorten, of zelfs om zijn getrouwheidsaccount permanent te deactiveren en, indien nodig, om de daaraan verbonden voordelen te annuleren, in geval van misbruik van de klant in de gebruik van het Very-unique loyaliteitsprogramma.

   3 - Wijziging van de voorwaarden en voordelen van het Very-unique loyaliteitsprogramma

   Vente-unique.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en voordelen van het Very-unique loyaliteitsprogramma. De waarde van de punten die naar goeddunken van vente-unique.nl worden vastgesteld, kan variëren, evenals de voordelen die worden toegekend in het kader van het loyaliteitsprogramma Very-unique.

   4 - Persoonsgegevens

   De verwerking van de persoonsgegevens van de klant wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geldende regelgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens. De bepalingen van het privacy beleid dat beschikbaar is op de Site en die deze clausule inzake persoonlijke gegevens vervolledigen, zijn van toepassing in het kader van het loyaliteitsprogramma Very-unique.

   Ontvanger van de gegevens: De gegevens die in het kader van het loyaliteitsprogramma Very-unique worden verzameld, zijn bestemd voor vente-unique.nl en de entiteiten die het beheert, die het controleren of voor het uitvoeren van algemene controles. De gegevens die door de Site worden verzameld, kunnen worden overgedragen aan externe onderaannemers met het oog op het uitvoeren van de dienst.

   Verzamelde gegevens: De volgende informatie is vereist om deel te nemen aan het loyaliteitsprogramma Very-unique.nl: titel, naam, voornaam, postadres, e-mail. Het gsm-nummer, dat optioneel is, kan ook opgehaald worden door vente-unique.nl. Als de verplichte informatie niet wordt verstrekt, kan de klant niet deelnemen aan het loyaliteitsprogramma Very-unique en geen gebruik kunnen maken van de aanbiedingen en voordelen van vente-unique.nl die uit dit lidmaatschap voortvloeien.

   Wijze van verzameling: De klant deelt schriftelijk op de Site zijn persoonlijke gegevens mee die nodig zijn voor het lidmaatschap van het Very-unique loyaliteitsprogramma.

   Doeleinden: Vente-unique.nl slaat informatie op met betrekking tot de aankoopgeschiedenis van de klant. Deze retentie is nodig om ervoor te zorgen dat de klant in aanmerking komt voor de verschillende voordelen van het Very-unique loyaliteitsprogramma en om de correcte uitvoering ervan te verzekeren. Bovendien wordt deze informatie gebruikt om de klant aanbiedingen, nieuws of gepersonaliseerde advertenties te sturen op basis van zijn eerdere aankopen en/of interesses. Indien de klant heeft ingestemd met het gebruik van cookies en andere tracking op de Site, worden de gegevens die worden verzameld als onderdeel van het loyaliteitsprogramma ook gekoppeld aan browsegegevens. Door deze combinatie kan vente-unique.nl gerichte advertenties op de Site tonen. Deze informatie stelt vente-unique.nl ook in staat om, met het oog op haar gerechtvaardigd belang, haar kennis van klanten te verbeteren en hen een gepersonaliseerde ervaring aan te bieden.

   Bewaartermijn: Informatie met betrekking tot de klant wordt door vente-unique.nl bewaard voor een periode die niet langer is dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, d.w.z. voor de duur van deelname aan het loyaliteitsprogramma Very-unique, verhoogd door de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen, met name om bewijs van transacties te bewaren en vente-unique.nl in staat te stellen aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen.

   Recht op toegang, rectificatie en verwijdering: De klant heeft recht op toegang, rectificatie en verwijdering van informatie die op hem betrekking heeft. Dit recht kan worden uitgeoefend op het e-mailadres dpo@vente-unique.com of op het volgende adres: Vente-unique.nl – Dpo - 9/11 Rue jacquard 93310 LE PRE SAINT GERVAIS Frankrijk.

   Artikel 15 - Slotbepalingen

   14.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

   14.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Vente-unique gevestigd is.

   14.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

   14.4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

   Vente-unique.com

   Service Client

   9/11 Rue jacquard

   93310 LE PRE SAINT GERVAIS

   France.

   Contactgegevens

   Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
   Vente-unique.com
   9 - 11 Rue Jacquard
   93310 Le Pré-Saint-Gervais
   Frankrijk
   BTW/VAT Vente-unique NL825531809B01

   Of via e-mail : klantenservice@vente-unique.nl

    De algemene verkoopvoorwaarden downloaden (pdf)