×
Resultaten van uw zoekopdracht: Sluiten
Catalogus
Geen enkele catalogus komt overeen met uw zoekopdracht
  ProductenAlle producten bekijken
  Geen enkel product komt overeen met uw zoekopdracht
   Winkelwagen
    De Handelsvoorwaarden downloaden (pdf)

   Handelsvoorwaarden van de marketplace

   Het bedrijf Vente-unique.com, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 97.724,73 euro, ingeschreven in het Handelsregister van Bobigny onder nummer 484 922 778, met maatschappelijke zetel te Rue Jacquard 9/11, 93310 Le Pré-Saint-Gervais, Frankrijk (hierna de "Operator" genoemd), publiceert en beheert een Marketplace, die toegankelijk is via het volgende adres: https://www.vente-unique.nl/ (hierna "de Marketplace").

   Via de Marketplace biedt Vente-unique.com een dienst aan die professionele verkopers (hierna "Verkopers") in contact brengt met klanten in Nederland (hierna "Klanten") voor de onlineverkoop van nieuwe producten die op de website www.vente-unique.nl staan (hierna "Producten").

   Deze Handelsvoorwaarden regelen de aankoop van Producten aangeboden door de Verkopers aan de Klanten (hierna "Partijen") via de Marketplace. Ze zijn vooral van toepassing in de volgende gevallen:

   • Bij afwezigheid van Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) van de Verkoper;
   • Bij een hiaat in de AVV van de Verkoper;
   • Wanneer er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de AVV van de Verkoper en deze Handelsvoorwaarden.

   ARTIKEL 1. DEFINITIES

   In het kader van deze Handelsvoorwaarden hebben de hieronder opgesomde termen en uitdrukkingen, waarvan de eerste letter met een hoofdletter wordt geschreven, de volgende betekenis. Deze termen hebben dezelfde betekenis in enkelvoud en meervoud.

   "Professionele Koper": elke natuurlijke of rechtspersoon die als professional optreedt, toegang heeft tot de Marketplace en een bestelling plaatst bij een Verkoper.

   "Klant": verwijst zonder onderscheid naar de Professionele Koper en/of naar de Consument.

   "Bestelling": aankoopactie door een Klant van een Product dat op de Marketplace wordt verkocht door een Verkoper.

   "Klantaccount": interface waartoe de Klant toegang heeft met zijn Inloggegevens en waarmee hij zijn persoonsgegevens kan raadplegen en zijn Bestellingen kan beheren en volgen.

   "Handelsvoorwaarden": de huidige Handelsvoorwaarden die van toepassing zijn op de verkoop van elk Product via de Marketplace en die, indien nodig (bij afwezigheid, hiaat of tegenstrijdigheid), de AVV van de Verkoper aanvullen.

   "Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV)": specifieke verkoopvoorwaarden van de Verkoper die de Bestelling regelen.

   "Algemene Gebruiksvoorwaarden (AGV)": voorwaarden waaronder elke Gebruiker van de Marketplace kan navigeren op de Marketplace en eventueel een Bestelling kan plaatsen.

   "Consument": elke natuurlijke persoon die als consument optreedt, toegang heeft tot de Marketplace en een Bestelling plaatst bij een Verkoper.

   "Verkoopovereenkomst of Overeenkomst": het geheel van contractuele bepalingen die de verkoop van het Product via de Marketplace regelen. De Verkoopovereenkomst bestaat uit de AVV van de Verkoper, eventueel aangevuld met of vervangen door de Handelsvoorwaarden, en elk ander bijbehorend document dat tussen de Verkoper en de Klant is gesloten om de betreffende verkoop te regelen, met name het Productblad. In geval van een hiaat, afwezigheid of tegenstrijdigheid tussen de Handelsvoorwaarden en de AVV van de Verkoper hebben de Handelsvoorwaarden voorrang.

   "Elementen": alle informatie, teksten, logo's, merken, animaties, tekeningen en modellen, foto's, gegevens, hyperlinks, en in het algemeen alle elementen en inhoud die door de Verkoper op de Marketplace worden gepubliceerd.

   "Productblad": pagina die de kenmerken, essentiële informatie en foto's van een Product presenteert, evenals de verkoopvoorwaarden die de Verkoper toepast op dit Product.

   "Inloggegevens": het e-mailadres van de Klant en het door hem gekozen wachtwoord, die noodzakelijk zijn om toegang te krijgen tot zijn Klantaccount op de Marketplace.

   "Levering": de levering van de Bestelling door de Verkoper of een door hem aangewezen persoon op de door de Klant opgegeven leveringsplaats.

   "Operator": het bedrijf Vente-unique.com, zoals geïdentificeerd aan het begin van dit document.

   "Partijen": in het meervoud verwijst het naar de Klant en de Verkoper samen. In het enkelvoud verwijst het naar één van de twee Partijen.

   "Marketplace": de Marketplace die toegankelijk is via het adres https://www.vente-unique.nl/.

   "Betalingsdienstaanbieder (PSP)": het bedrijf dat in het bezit is van een bankvergunning en dat via de Operator betalingsdiensten aan Verkopers levert om hen in staat te stellen betalingen van Klanten te innen. De Betalingsdienstaanbieder van de Operator is Adyen nv, een bedrijf geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 34 259528, met maatschappelijke zetel te Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Nederland. Adyen nv is erkend als een elektronisch-geldinstelling door De Nederlandsche Bank onder nummer 83355947900013. Dit omvat de mogelijkheid om grensoverschrijdende diensten te verlenen in de Europese Economische Ruimte.

   "Product": elk nieuw toegestaan product dat door een Verkoper op de Marketplace wordt vermeld.

   "Gebruiker": generieke term die verwijst naar elke persoon die op de Marketplace navigeert, ongeacht zijn hoedanigheid: internetgebruiker, Verkoper of Klant.

   "Verkoper": elke professionele verkoper wiens Producten op de Marketplace staan.

   ARTIKEL 2. DOEL

   Deze Handelsvoorwaarden hebben tot doel het handelsbeleid te harmoniseren dat van toepassing is op de verkoop van Producten via de Marketplace.

   Ze zijn van toepassing in geval van afwezigheid, hiaat of tegenstrijdigheid tussen de AVV van de Verkoper en deze Handelsvoorwaarden.

   ARTIKEL 3. AANVAARDING VAN DE HANDELSVOORWAARDEN

   Elke Bestelling van Producten impliceert noodzakelijkerwijs de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Handelsvoorwaarden. De Klant kan kennis nemen van deze algemene voorwaarden voordat hij/zij een Bestelling plaatst.

   De Klant verklaart, alvorens enige Bestelling te plaatsen, volledig handelingsbekwaam te zijn waardoor hij zich kan binden en elke Verkoopovereenkomst kan aangaan.

   ARTIKEL 4. INFORMATIE BETREFFENDE DE KLANT

   Met behulp van zijn Inloggegevens kan de Klant inloggen op zijn Klantaccount en een Bestelling van Producten bij de Verkoper plaatsen.

   De Professionele Koper verbindt zich ertoe alleen Bestellingen te plaatsen voor strikt professionele doeleinden en geen Producten te kopen met het oog op doorverkoop.

   Vóór elke Bestelling verklaart de Consument dat de aankoop van Producten op de Marketplace niet direct verband houdt met zijn professionele activiteit en beperkt is tot strikt persoonlijk gebruik.

   De informatie die de Klant aan de Verkoper verstrekt bij een Bestelling moet volledig, nauwkeurig en actueel zijn.

   De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Klant te vragen zijn identiteit, zijn geschiktheid en de verstrekte informatie te bevestigen met alle geschikte middelen.

   ARTIKEL 5. VERKOOPOVEREENKOMST

   Zodra alle stappen van het bestelproces zijn voltooid in overeenstemming met de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Marketplace, verschijnt er een pagina die de ontvangst van de Bestelling van de Klant bevestigt. Een kopie van de ontvangstbevestiging van de Bestelling wordt automatisch naar de Klant gestuurd op zijn Klantaccount en per e-mail, op voorwaarde dat het opgegeven e-mailadres correct is.

   In geval van tegenstrijdigheid tussen de AVV van de Verkoper en de Handelsvoorwaarden, of in het geval dat de AVV van de Verkoper afwezig of onvolledig zijn op een bepaald punt, hebben de bepalingen van de Handelsvoorwaarden voorrang.

   De essentiële kenmerken van de Producten en de verplichte informatie uit hoofde van het toepasselijke recht zijn opgenomen in het Productblad en/of in de AVV van de Verkoper, indien van toepassing.

   ARTIKEL 6. HERROEPINGSRECHT

   6.1 Overeenkomstig de bepalingen van artikel 6:230o en volgende van het Wetboek heeft de Consument een termijn van veertien (14) dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen ten aanzien van de Verkoper, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van het Product of de afhaling van het Product door hemzelf of door een door hem aangewezen derde, die niet het koeriersbedrijf is.

   Indien de Bestelling betrekking heeft op meerdere, afzonderlijk geleverde Producten of “in geval van een bestelling van een goed bestaande uit meerdere partijen of stukken waarvan de levering gespreid is over een bepaalde periode, begint de herroepingstermijn te lopen vanaf de dag van ontvangst van het laatste product, de laatste partij of het laatste stuk.”

   6.2 Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen en in overeenstemming met artikel 23o paragraaf 3 van het Burgerlijk Wetboek moet de Klant zijn herroepingsbeslissing via een ondubbelzinnige verklaring aan de Verkoper melden door middel van welk medium dan ook.

   Hij kan ook gebruikmaken van het formulier dat als bijlage bij deze Handelsvoorwaarden is opgenomen.

   Opdat de herroepingstermijn zou worden nageleefd, moet de Consument zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

   6.3 In geval van herroeping door de Consument verbindt de Verkoper zich ertoe het volledige betaalde bedrag, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de Consument voor een andere leveringswijze dan de door de Verkoper aangeboden standaardleveringswijze), terug te betalen vanaf de datum waarop hij op de hoogte is gebracht van de herroepingsbeslissing van de Consument.

   Tenzij hij voorstelt de Producten zelf op te halen, kan de Verkoper de terugbetaling uitstellen totdat hij de Producten heeft teruggekregen of totdat de Consument het bewijs van verzending van de Producten heeft geleverd, afhankelijk van welke van de twee hij het eerst ontvangt.

   De Verkoper zal de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als dat waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk instemt met een ander betaalmiddel en voor zover de terugbetaling geen kosten met zich meebrengt voor de Consument.

   6.4 De Consument moet in elk geval uiterlijk veertien (14) dagen na mededeling van zijn beslissing om deze Verkoopovereenkomst te herroepen, het Product terugsturen of overhandigen aan de Verkoper of aan een door hem aangewezen persoon, tenzij de Verkoper aanbiedt het Product zelf op te halen.

   Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien de Consument het goed terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken.

   In geval van verlies van het Product bij de terugzending ervan, wanneer de Consument het Product niet heeft verzonden naar het adres en volgens de instructies meegedeeld door de Verkoper, kunnen noch de Verkoper noch de Operator als verantwoordelijk worden beschouwd in geval van onmogelijkheid tot terugbetaling.

   6.5 De Consument moet de directe kosten van het terugzenden van het goed dragen.

   6.6 Het Product moet worden teruggestuurd volgens de instructies van de Verkoper en moet met name alle geleverde accessoires bevatten.

   De Consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het goed als die het gevolg is van andere handelingen dan deze die nodig zijn om de aard, kenmerken en werking van dit Product vast te stellen.

   6.7 Het herroepingsrecht geldt nietvoor de contracten:

   • Voor de levering van diensten die volledig uitgevoerd zijn vóór het einde van de herroepingstermijn en indien het contract de consument verplicht tot betaling, waarbij de uitvoering is begonnen met de voorafgaande uitdrukkelijke instemming van de Consument en met de erkenning dat hij zijn herroepingsrecht verliest wanneer de dienst volledig is uitgevoerd door de professional;
   • Voor de levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt die buiten de controle van de professional vallen en die zich kunnen voordoen tijdens de herroepingstermijn;
   • Voor de levering van op maat gemaakte of duidelijk gepersonaliseerde goederen;
   • Voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen;
   • Voor de levering van goederen die de Consument na levering heeft geopend en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden teruggestuurd;
   • Voor de levering van goederen die, na levering en vanwege hun aard, onlosmakelijk vermengd zijn met andere artikelen;
   • Voor de levering van alcoholische dranken waarvan de levering is uitgesteld tot meer dan dertig dagen en waarvan de overeengekomen waarde bij het sluiten van het contract afhankelijk is van schommelingen op de markt die buiten de controle van de professional vallen;
   • Voor dringende onderhouds- of reparatiewerkzaamheden die op uitdrukkelijk verzoek van de Consument bij hem thuis worden uitgevoerd en die zich beperken tot de strikt noodzakelijke reserveonderdelen en werkzaamheden om de noodsituatie op te lossen;
   • Voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware indien de Consument na levering de verzegeling heeft verbroken;
   • Voor de levering van een krant, tijdschrift of magazine, met uitzondering van abonnementscontracten voor dergelijke publicaties;
   • Gesloten tijdens een openbare veiling;
   • Voor de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, diensten voor goederenvervoer, autoverhuur, catering of vrijetijdsactiviteiten die op een bepaalde datum of binnen een bepaalde periode moeten worden geleverd;
   • Voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, waarbij de uitvoering van de overeenkomst is begonnen voor het einde van de herroepingstermijn en, indien de overeenkomst de Consument verplicht tot betalen, wanneer a) de Consument op voorhand zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de uitvoering van de Overeenkomst te laten beginnen vóór afloop van de herroepingstermijn en b) de Consument heeft erkend dat hij hierdoor zijn herroepingsrecht verliest en c) de professional een bevestiging van de toestemming van de Consument heeft verstrekt in overeenstemming met het tweede lid van artikel 6:230t lid 2 of artikel 6:230v lid 7 van het Burgerlijk Wetboek.

   ARTIKEL 7. BETALING

   7.1 Betalingen van Bestellingen gedaan via de Marketplace worden beheerd door de Betalingsdienstaanbieder, waarbij de Operator niet in het bezit komt van de financiële stromen die overeenkomen met de betalingen.

   De Klant kan zijn Producten online betalen op de Marketplace met een bankkaart (Visa / Maestro / Mastercard).

   Wanneer hij zijn betaalmethode kiest, wordt de Klant doorgestuurd naar een beveiligde omgeving die overeenkomt met deze keuze om de betaling uit te voeren.

   De Klant verklaart dat hij op de hoogte is van het feit dat elke betaling op de Marketplace wordt gedaan via de Betalingsdienstaanbieder, die de financiële stromen beheert.

   In dat kader garandeert de Klant aan de Verkoper dat hij alle vereiste toestemmingen heeft om de gekozen betaalmethode te gebruiken.

   Alle nodige maatregelen worden dan genomen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de online overgedragen gegevens te garanderen bij de onlinebetaling op de Marketplace.

   7.2 De Klant wordt gedebiteerd voor het bedrag van de Bestelling bij de bevestiging van de Bestelling door de Verkoper.

   In het geval dat, om welke reden dan ook, derdenbeslag, weigering of anderszins, de overdracht van het geldbedrag dat door de Klant verschuldigd is, onmogelijk zou blijken, worden de Bestelling en de verkoop geannuleerd.

   ARTIKEL 8. LEVERING

   8.1 De producten op de Marketplace kunnen alleen in Nederland worden geleverd.

   De Klant wordt verzocht het Productblad van elk Product te raadplegen om de door de Verkoper voorgestelde leveringsmethoden en de toepasselijke leveringstermijnen te kennen.

   8.2 De Klant wordt op de hoogte gebracht van de verzending van zijn Bestelling en ontvangt een link om de levering ervan te volgen.

   Bij een Bestelling van meerdere Producten heeft de Verkoper het recht om de Bestelling in meerdere keren te verzenden, op voorwaarde dat dit geen extra kosten voor de Klant met zich meebrengt.

   8.3 De risico's worden overgedragen aan de Klant op het moment dat deze of een door hem aangewezen derde partij fysiek bezit neemt van het Product.

   8.4 In het geval dat de opgegeven leveringstermijnen niet worden nageleefd, kan de Klant de Verkoopovereenkomst onmiddellijk beëindigen na het verstrijken van een redelijke termijn die de Klant aan de Verkoper heeft gegeven om de verzending uit te voeren.

   In dat geval zal de Verkoper het volledige betaalde bedrag binnen maximaal veertien (14) dagen na de datum van beëindiging van de Verkoopovereenkomst terugbetalen.

   ARTIKEL 9. WETTELIJKE GARANTIES

   Buiten de commerciële garanties die de Verkoper voor bepaalde Producten kan aanbieden, zijn de wettelijke garanties van toepassing onder de volgende voorwaarden.

   • Wettelijke garantie van conformiteit

   De koper stelt de handelaar in kennis van de non-conformiteit van het geleverde binnen een redelijke termijn nadat hij de non-conformiteit heeft ontdekt of had moeten ontdekken. Kennisgeving binnen twee maanden na ontdekking wordt als tijdig beschouwd. De vorderingen en verweren die gebaseerd zijn op feiten die de stelling kunnen rechtvaardigen dat de geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van twee jaar vanaf de in de eerste zin bedoelde kennisgeving.

   Wanneer de Verkoopovereenkomst van het goed voorziet in de continue levering van digitale inhoud of een digitale dienst gedurende een periode van meer dan twee jaar, is de wettelijke garantie van toepassing op deze digitale inhoud of deze digitale dienst gedurende de gehele voorziene leveringsperiode. Gedurende deze periode hoeft de Consument alleen het bestaan van het conformiteitsgebrek van de digitale inhoud of de digitale dienst aan te tonen en niet de datum van verschijning ervan.

   De wettelijke conformiteitsgarantie houdt een verplichting in voor de professional om, indien van toepassing, alle updates te verstrekken die nodig zijn om de conformiteit van de goederen te handhaven.

   De Wettelijke Garantie van Overeenstemming geeft de Consument recht op reparatie of vervanging van de goederen binnen een redelijke termijn na zijn verzoek, kosteloos en zonder grote overlast voor hem.

   De garantieperiode wordt opgeschort gedurende de tijd die nodig is voor de reparatie of vervanging van het goed.

   Als de goederen worden gerepareerd onder de wettelijke conformiteitsgarantie, krijgt de consument een verlenging van zes maanden van de oorspronkelijke garantie.

   Als de consument vraagt om het goed te herstellen of te vervangen, wordt de wettelijke conformiteitsgarantie verlengd voor een periode van twee jaar vanaf de datum waarop het goed is vervangen. In dit geval wordt de wettelijke conformiteitsgarantie verlengd voor een periode van twee jaar vanaf de datum van vervanging van het goed.

   De Consument kan een verlaging van de aankoopprijs krijgen wanneer hij het goed behoudt of de overeenkomst beëindigen en volledige terugbetaling krijgen tegen teruggave van het goed, indien:

   • De professional de reparatie of vervanging niet heeft uitgevoerd of dit niet binnen een redelijke termijn heeft gedaan, of heeft geweigerd om het geleverde artikel in overeenstemming te brengen met het contract.
   • De herstelling of vervanging van de goederen veroorzaakt grote ongemakken voor de consument, in het bijzonder wanneer de consument definitief de kosten draagt om de niet-conforme goederen terug te nemen of te verwijderen, of wanneer hij de kosten draagt om de herstelde of vervangende goederen te installeren;
   • De niet-conformiteit van het goed blijft bestaan ondanks de poging van de verkoper om het goed in overeenstemming te brengen;

   De Consument heeft ook recht op een prijsverlaging van het goed of op de beëindiging van de overeenkomst wanneer het conformiteitsgebrek zo ernstig is dat het een onmiddellijke prijsverlaging of beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigt. De Consument is dan niet verplicht om vooraf de reparatie of vervanging van het goed te vragen.

   De Consument heeft geen recht op een beëindiging van de overeenkomst als het een klein conformiteitsgebrek is.

   Elke periode van immobilisatie van het goed met het oog op de reparatie of vervanging ervan schort de resterende garantieperiode op tot de levering van het gerepareerde goed.

   De bovengenoemde rechten volgen uit de toepassing van de artikelen 7:5 tot en met 30 en 50aa tot en met 50ap van het Burgerlijk Wetboek.

   • Theorie van verborgen gebreken:

   Alle Consumenten profiteren ook van de wettelijke garantie van conformiteit volgens artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek, voor een periode van twee jaar vanaf de ontdekking van het gebrek. Deze garantie geeft recht op een prijsvermindering als de goederen worden behouden of op volledige terugbetaling in ruil voor teruggave van de goederen in overeenstemming met artikelen 7:21 en 7:22 van het Burgerlijk Wetboek.

   ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

   10.1 Ten aanzien van Consumenten

   Tenzij de openbare orde anders bepaalt en tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de Verkoper of zijn vertegenwoordigers, zal de Verkoper niet aansprakelijk zijn voor enige schade van welke aard dan ook die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de Producten.

   De Verkoper is niet aansprakelijk in geval van verlies of vernietiging van enig goed, schade of kosten die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik, misbruik of onvermogen tot gebruik van het Product door de Consument, en dit onafhankelijk van of in combinatie met een ander Product.

   Bovendien kan de Verkoper in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de Consument zijn contractuele verplichtingen niet of niet naar behoren nakomt, met name bij het invoeren van zijn Bestelling.

   De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld, of worden beschouwd als zijnde de onderhavige Handelsvoorwaarden niet te hebben nageleefd, voor enige vertraging of niet-nakoming, wanneer de oorzaak van de vertraging of niet-nakoming verband houdt met een geval van overmacht. Zoals gedefinieerd in artikel 16:75 van het Burgerlijk Wetboek en in de jurisprudentie van de Nederlandse rechtbanken.

   10.2 Ten aanzien van Professionele Kopers

   Tenzij het overheidsbeleid anders bepaalt, zal de Verkoper niet aansprakelijk zijn voor enige schade van welke aard dan ook die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de Producten, en met name:

   De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige bijzondere, indirecte of incidentele schade, zoals onder meer productieverlies, winstderving, zelfs als de Professionele Koper is gewaarschuwd voor de mogelijkheid van dergelijke schade of verliezen;

   • De Verkoper is niet aansprakelijk in geval van verlies of vernietiging van enig goed, schade of kosten die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik, misbruik of onvermogen tot gebruik van het Product door de Professionele Koper, en dit onafhankelijk van of in combinatie met een ander Product;
   • De Verkoper is niet aansprakelijk in geval van enig commercieel verlies van welke aard dan ook;
   • De Verkoper is in geen geval verplicht om vervangend materiaal te leveren.

   In geen geval kan de contractuele aansprakelijkheid van de Verkoper, zoals die zou kunnen worden ingeroepen op grond van de AVV en deze Handelsvoorwaarden, het bedrag overschrijden van de sommen die door de Professionele Koper zijn betaald of nog verschuldigd zijn voor de aankoop van het betreffende Product.

   ARTIKEL 11. OVERMACHT

   De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet-nakoming of vertraagde nakoming van een van zijn verplichtingen zoals beschreven in deze Handelsvoorwaarden van de Marketplace het gevolg is van een geval van overmacht.

   Er is sprake van overmacht in contractuele zaken wanneer een gebeurtenis buiten de controle van de schuldenaar, die redelijkerwijs niet voorzien kon worden bij het sluiten van het contract en waarvan de gevolgen niet kunnen worden vermeden door passende maatregelen, de schuldenaar belemmert om zijn verplichting na te komen.

   Als de belemmering tijdelijk is, wordt de nakoming van de verplichting opgeschort, tenzij de vertraging die daaruit voortvloeit de ontbinding van het contract rechtvaardigt. Als de belemmering definitief is, wordt het contract van rechtswege ontbonden en worden de partijen ontslagen van hun verplichtingen onder de voorwaarden zoals voorzien in de artikelen 6:75 à 6:79 van het Burgerlijk Wetboek.

   Als een van de bovengenoemde gebeurtenissen zich zou voordoen, zal de Verkoper zich inspannen om de Klant zo snel mogelijk te informeren.

   ARTIKEL 12. PERSOONSGEGEVENS

   De Verkoper kan worden gevraagd om de persoonsgegevens van de Klanten van de Marketplace te verzamelen en te verwerken bij het bestellen van Producten. In dit verband garandeert hij dat hij deze gegevens verwerkt met inachtneming van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

   De gegevens van de Klant worden vertrouwelijk bewaard door de Verkoper, voor de behoeften van het contract, de uitvoering ervan en in overeenstemming met de wet.

   In overeenstemming met de AVG zal de Verkoper de naleving van de rechten van de betrokken personen waarborgen.

   Er wordt op gewezen dat de Klant wiens persoonsgegevens worden verwerkt, recht heeft op toegang, rectificatie, bijwerking, overdraagbaarheid en verwijdering van informatie die op hem betrekking heeft, evenals een recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 15, 16, 17 en 18 van de AVG.

   In overeenstemming met de bepalingen van artikel 21 van de AVG kan de Klant ook, om legitieme redenen, bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens die op hem betrekking hebben, zonder reden en zonder kosten.

   De Klant kan ook bepalen wat er met zijn gegevens gebeurt na zijn overlijden en kiezen of de Verkoper zijn gegevens al dan niet meedeelt aan een derde partij die de Klant vooraf heeft aangewezen.

   De Klant kan al deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar de Verkoper en/of naar dpo@vente-unique.com.

   Elke professionele verkoper behoudt zich het recht voor een consument te werven wanneer deze daarmee instemt, wanneer het werven plaatsvindt in het kader van de uitvoering van een lopende overeenkomst en verband houdt met het onderwerp van die overeenkomst, met inbegrip van het doel de consument producten of diensten aan te bieden die verband houden met of een aanvulling vormen op het onderwerp van de lopende overeenkomst of die de prestaties of de kwaliteit daarvan kunnen verbeteren, of wanneer de consument binnen een periode van drie jaar voorafgaand aan het werven producten of diensten van deze professionele verkoper heeft gekocht.

   ot slot kan de Klant ook een klacht indienen bij de la ACM ConsuWijzer (https://www.consuwijzer.nl/doe-uw-melding-bij-acm-consuwijzer)

   ARTIKEL 13. INTELLECTUELE EIGENDOM

   Alle Elementen die op de persoonlijke ruimte van de Verkoper zijn gepubliceerd, zijn eigendom van hem, of zijn Elementen waarvoor hij een gebruikslicentie heeft.

   Elke weergave of reproductie, geheel of gedeeltelijk, van de Elementen, op welke wijze dan ook, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Verkoper, is verboden en zal worden beschouwd als een inbreuk die wordt bestraft door de bepalingen van de wet op de intellectuele eigendomrecht.

   De aanvaarding van deze Handelsvoorwaarden houdt in dat de Klant de intellectuele eigendomsrechten van de Verkoper erkent en zich ertoe verbindt om deze te respecteren.

   ARTIKEL 14. WIJZIGING VAN DE HANDELSVOORWAARDEN

   Deze Handelsvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd en bijgewerkt. Maar de toepasselijke Handelsvoorwaarden zijn die welke van kracht zijn op het moment van de Bestelling. Dus, wijzigingen aangebracht in de Handelsvoorwaarden zijn niet van toepassing op reeds bestelde Producten.

   ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

   15.1 Ten aanzien van Consumenten

   DEZE HANDELSVOORWAARDEN EN DE RELATIES TUSSEN DE KLANT EN DE VERKOPER ZIJN ONDERWORPEN AAN HET NEDERLANDSE RECHT.

   Alvorens een beroep te doen op een scheidsgerecht of rechtbank, wordt de Klant verzocht contact op te nemen met de Verkoper via zijn Klantaccount.

   Indien er geen overeenstemming wordt bereikt of indien de Klant kan aantonen dat hij vooraf heeft geprobeerd zijn geschil rechtstreeks met de Verkoper op te lossen door middel van een schriftelijke klacht zonder antwoord te krijgen, kan hij een beroep doen op de bemiddelaar van Verkoper, en bij gebreke daarvan de bemiddelaar van Operator: Geschillencommissie Thuiswinkel, bereikbaar via internet: https://www.degeschillencommissie.nl/komt-u-niet-tot-een-oplossing/, voor alle reeds schriftelijk ingediende klachten bij de klantenservice die minder dan een jaar oud en onopgelost zijn.

   Elke Consument heeft ook de mogelijkheid om gebruik te maken van het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting, beschikbaar op het volgende adres: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint_nl.

   BIJ GEBREK AAN EEN MINNELIJKE SCHIKKING BINNEN EEN TERMIJN VAN ÉÉN (1) MAAND VANAF DE AANHANGIGMAKING DOOR EEN VAN DE PARTIJEN, KAN HET GESCHIL WORDEN VOORGELEGD AAN DE BEVOEGDE RECHTBANKEN.

   15.2 Ten aanzien van Professionele Kopers

   De rechtbank van koophandel die bevoegd is voor de maatschappelijke zetel van de verkoper, is bevoegd om kennis te nemen van elk geschil betreffende de toepassing van deze verkoopsvoorwaarden, evenals over hun interpretatie, uitvoering en de daaropvolgende verkoopovereenkomsten gesloten door de Verkoper, of over de betaling van de prijs en dit zelfs in geval van meerdere schuldenaars

   De Verkoper behoudt zich echter het recht voor om de Professionele Koper te dagvaarden voor de rechtbank van koophandel in wiens rechtsgebied de professionele klant is gevestigd.

   Deze Handelsvoorwaarden en de relatie tussen de Professionele Koper en de Verkoper zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

   Maar alvorens een beroep te doen op een scheidsgerecht of rechtbank zal voorrang worden gegeven aan onderhandelingen in een geest van loyaliteit en goede trouw met het oog op het bereiken van een minnelijke schikking bij het ontstaan van elk geschil met betrekking tot deze Handelsvoorwaarden, inclusief met betrekking tot hun geldigheid.

   De Partij die het onderhandelingsproces wil starten, moet de andere Partij hiervan op de hoogte stellen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, waarbij de elementen van het geschil worden vermeld. Indien de Partijen er niet in slagen om binnen een termijn van één (1) maand tot een overeenkomst te komen, kan het geschil worden voorgelegd aan de hierboven vermelde bevoegde rechtbank.

   Gedurende het gehele onderhandelingsproces en tot het einde ervan verbinden de Partijen zich ertoe om geen rechtsvordering tegen elkaar in te stellen met betrekking tot het geschil dat het voorwerp is van de onderhandeling. Uitzonderlijk zijn de Partijen gemachtigd om de rechter in kort geding te vorderen of een beschikking op verzoek te vragen. Een eventuele vordering voor de rechter in kort geding of de tenuitvoerlegging van een procedure op verzoek betekent niet dat de Partijen afstand doen van de clausule van minnelijke schikking, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

   De Professionele Koper en de Verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat al hun uitwisselingen en acties die via de Marketplace zijn uitgevoerd, bewijskracht hebben en kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van een van hun vorderingen voor gelijk welk orgaan, administratie of rechtbank.

    De Handelsvoorwaarden downloaden (pdf)