Menu
×
Resultaten van uw zoekopdracht: Sluiten
Catalogus
Geen enkele catalogus komt overeen met uw zoekopdracht
  ProductenAlle producten bekijken
  Geen enkel product komt overeen met uw zoekopdracht
   Winkelwagen

   1. Persoonlijke gegevens en cookies: de beloften van Vente-unique

   Wij respecteren de privacy van onze klanten en zorgen ervoor dat alle informatie die wordt verzameld, met het doel de klant te kunnen identificeren, als vertrouwelijke informatie wordt beschouwd.

   Daarom beloven wij:
   - De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van mei 2018 en de General Data Protection Regulation (RGPD) van de Europese Unie te respecteren;
   - Alle nodige maatregelen te treffen aangaande het verzamelen van informatie en toestemming voor het plaatsen van cookies op uw apparaten.

   2. Privacybeleid met betrekking tot persoonlijke gegevens

   Het huidige privacybeleid is bedoeld om aan de klant duidelijk te maken waarom persoonlijke gegevens worden verzameld door Vente-unique.nl, hoe ze gebruikt worden en de mogelijkheden die worden overgelaten aan de klant om er zich tegen te verzetten. De verzamelde gegevens worden gebruikt binnen de grenzen die zijn toegestaan door de wet. Vente-unique.nl besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van de persoonlijke gegevens van de klant en verbindt zich ertoe te voldoen aan de wet van 8 december 1992 met betrekking op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonlijke gegevens aangepast aan Europese regelgeving 2016/679 op 27 april 2016 betreffende de bescherming van de persoonsgegevens.

   Vente-unique Nederland (of de website Vente-unique.nl) waarvan het hoofdkantoor is op 9 Rue Jacquard – 93310 Le Pré-Saint-Gervais (RCS BOBIGNY 484 922 778) is verantwoordelijk voor de behandeling van de persoonlijke klantgegevens.

   Vente-unique.nl evalueert de verzamelde persoonsgegevens met oog op:
   - de verwerking van de bestelling of naar aanleiding van het afronden van een contract (contractueel karakter),
   - het opstellen van facturen door Vente-unique.nl en dit geval de identificatie van de klant,
   - voor de verzending van de bestelling aan het juiste adres of het informeren van de klant betreffende de opvolging van de bestelling en de verzending,
   - de levering en montage,
   - het opvolgen van de bestelling via de klantenservice,
   - elke andere actie met betrekking tot het verloop van de bestelling.

   De gevraagde gegevens, die worden voorgegaan door een sterretje, zijn vereist voor het goede verloop van de bestelling of de door de klant gevraagde dienst. Het verstrekken van deze gegevens bepaalt het resultaat van het contract. Als de klant een bestelling wenst te plaatsen of verzoekt om een dienstverlening is het verplicht om deze gegevens te verstrekken. Bij het niet doorgeven van de gegevens zal Vente-unique de gevraagde dienst van de klant niet kunnen uitvoeren.

   Enkel in bepaalde gevallen kunnen deze gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

   De informatie of persoonlijke gegevens verwijzen naar de klantgegevens van de klant als fysieke persoon, die vrijwillig door de klant meegedeeld worden, wanneer iemand zich identificeert of informatie geeft op de website. De gegevens omvatten de volgende gegevens: naam, voornaam, e-mailadres, mobiele nummer, wachtwoord van het account, geschiedenis van kortingsbonnen, geschiedenis van post/e-mails, facturatieadres (naam, voornaam, bedrijf, postadres, telefoon, verdieping, digicode om toegang te krijgen tot het gebouw of huis), betalingsinformatie (type, bedrag, transactienummer, status), geschiedenis van bestelde producten, informatie over de levering (type, geplande datum, effectieve datum), incidenten op de producten (verslag van onderhoud, illustratie van de producten), statistische analyses en tevredenheidenquêtes.

   Vente-unique.nl beschermt de privacy van de klant in overeenstemming met de huidige wetgeving.

   Vente-unique.nl informeert de klant dat deze automatische behandeling van informatie onderworpen is aan een verklaring aan het CNIL onder het nummer 1133697. De klant aanvaardt dat zijn gegevens verzameld en gebruikt zullen worden door Vente-unique, overeenkomstig met de beschreven doelstellingen in dit privacybeleid.

   Vente-unique verzamelt geen persoonlijke gegevens van een minderjarige beneden de 16 jaar.

   2.1 Welke gegevens worden verzameld?

   De volgende persoonlijke informatie wordt opgeslagen wanneer de klant zich identificeert, een account aanmaakt of vrijwillig informatie vrijgeeft op de website: naam en voornaam (voor identificatie), postadres, verdieping, digicode om toegang te krijgen tot het gebouw of het huis (voor de levering), e-mailadres en mobiele nummer (voor informatie omtrent de bestelling), wachtwoord van het account, geschiedenis van bestellingen, geschiedenis kortingsbonnen, geschiedenis post/e-mails, facturatie adres (naam, voornaam, bedrijf, postadres, telefoon), leveringsadres (achternaam, voornaam, bedrijf, postadres, telefoon, verdieping, digicode om toegang te krijgen tot het gebouw), bestelde producten, informatie met betrekking tot de levering (type, geplande datum, effectieve datum), incidenten op het product (verslag onderhoud, illustratie artikelen) met het oog op het volgen van de bestelling.

   2.2 Waar worden de persoonlijke gegevens voor gebruikt?

   - voor het identificeren van de klant wanneer hij inlogt op zijn account op de website,
   - voor het identificeren van de klant bij het plaatsen van een bestelling,
   - voor het beantwoorden van vragen/opmerkingen van de klant,
   - voor de communicatie met de klant over zijn bestelling,
   - voor de verwerking en levering van de bestelling van de klant (in de kamer naar keuze, indien van toepassing),
   - voor het opstellen van de bij de bestelling gevoegde factuur,
   - voor het informeren van de klant over de opvolging van de bestelling,
   - voor het vergemakkelijken van de klantenservice na de bestelling van de klant,
   - voor het uitvoeren van een tevredenheidenquête,
   - voor het sturen van updates met betrekking tot de site,
   - voor het op de hoogte brengen van zaken in verband met de veiligheid van de producten in het kader van de wet,
   - voor het behartigen van een rechtmatig belang.

   De gegevens die door de klant aan de website worden verstrekt, kunnen ook door de website worden gebruikt, mits uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant, voor marketingdoeleinden:
   - per e-mail: nieuwsbrieven, commerciële aanbiedingen of marketinginformatie met betrekking tot de website van Vente-unique.nl, die de klant informeren over de lopende commerciële activiteiten, evenementen georganiseerd door Vente-unique.nl en het nieuws van Vente-unique.nl,
   - per mobiele telefoon: sms-berichten,
   - zo nodig per post

   De klant heeft het recht om zich uit te schrijven voor elke e-mail of sms en daarbij ook marketingcommunicatie te weigeren, hetzij door geen toestemming te geven bij de bestelling, hetzij door kosteloos bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn gegevens voor het verzenden van commerciële aanbiedingen indien de toestemming vooraf was gegeven. De klant kan zijn aanvraag indienen door op de uitschrijvinglink in elke e-mail te klikken of door "STOP" te sturen naar het nummer in elk sms of schriftelijk naar het postadres: DPO Vente-unique.com - 9 Rue Jacquard- 93310 Le Pré-Saint-Gervais - Frankrijk of naar het volgende e-mailadres: dpo@vente-unique.com.

   De klant heeft te allen tijden de mogelijkheid om de gegevens te wijzigen of zijn account te sluiten.

   2.3 Wie heeft toegang tot de persoonlijke gegevens?

   De door de website verzamelde gegevens zijn bestemd voor Vente-unique.nl en de instanties die zij controleert, die deze controleren of onder gemeenschappelijke controle met haar staan, waarbij het begrip controle wordt opgevat in de zin van artikel L. 233 3 van het Franse Wetboek van Koophandel en met het oog op de uitvoering van de dienst (bijvoorbeeld: bestelling of levering). De website kan de gegevens doorgeven aan haar dochterondernemingen en filialen of aan derden in geval van een fusie, overname, faillissement, ontbinding, reorganisatie of elke andere gelijkaardige transactie.

   De gegevens die door de website worden verzameld, kunnen worden doorgegeven aan derde onderaannemers voor de uitvoering van de dienst. In dit geval handelen de onderaannemers van derden in naam van Vente-unique.nl en verbinden zij zich ertoe de instructies van Vente-unique.nl en de bepalingen van dit vertrouwelijkheidbeleid na te leven.

   Deze derde onderaannemers gebruiken en verwerken de gegevens om de goede uitvoering van de door de klant gevraagde dienst te verzekeren. Een voorbeeld: informatie met betrekking tot het postadres van de klant om derde onderaannemers, externe dienstverleners, in staat te stellen de bestelling bij de klant thuis af te leveren.

   Derde onderaannemers en derde partners van Vente-unique.nl, hebben zich ertoe verbonden de bepalingen van de Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens na te leven. De website zal de nodige veiligheidsmaatregelen treffen en ervoor zorgen dat de derden met wie zij samenwerkt de regels met betrekking tot persoonsgegevens die in de genoemde regelgeving zijn vastgelegd, naleven. Vente-unique.nl is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt aan de klant en waarvoor Vente-unique.nl kan bewijzen dat ze niet de oorzaak is van de gebeurtenis die de schade veroorzaakt.

   De website kan klantgegevens verzenden en delen:
   - met derde onderaannemers die handelen in naam van Vente-unique.nl om de goede uitvoering van de door de klant gevraagde dienst te verzekeren,
   - wanneer Vente-unique.nl de uitdrukkelijke toestemming van de klant heeft ontvangen om de gegevens door te geven aan een derde partij (de derde partijen komen overeen met de adverteerders), bijvoorbeeld door het vakje aan te vinken waarmee Vente-unique.nl de gegevens kan doorgeven aan derden.
   - na een oproep van een autoriteit aan Vente-unique.nl om de genoemde gegevens door te geven,
   - in geval van een vermoeden van fraude, een veiligheidsprobleem of een technisch probleem op de website, kan Vente-unique.nl de gegevens delen met de bevoegde instanties,
   - in geval van een rechtmatig belang bij Vente-unique.nl (voorbeeld: doorgifte van gegevens binnen de groep van ondernemingen waartoe Vente-unique.nl behoort, om de veiligheid van het netwerk en de informatie te waarborgen, doorgifte van gegevens aan overheidsinstanties die strafbare feiten of bedreigingen van de openbare veiligheid belichten).

   De gegevensoverdracht vindt plaats in de volgende landen: Frankrijk, Verenigd Koninkrijk (alleen met betrekking tot betalingsinformatie), Tunesië.

   De klant geeft enkel toestemming voor de overdracht en opslag van de gegevens buiten het land waar hij woont om de dienst uit te voeren.

   Indien de bescherming van de privacy en de bescherming van persoonsgegevens vanuit Vente-unique.nl niet gelijkwaardig zijn aan die van de EU-verordening 2016/679, zal Vente-unique.nl alle aanvullende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat derden zich houden aan de regels met betrekking tot persoonsgegevens van die verordening. Vente-unique.nl is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt aan de klant en waarvan Vente-unique.nl kan bewijzen dat zij niet de oorzaak is van de gebeurtenis die de schade veroorzaakt.

   Wanneer de gegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte, gebruikt Vente-unique.nl de standaardcontractbepalingen van de Europese Unie om een identieke bescherming van de klantgegevens te garanderen. De klant kan deze clausules aanvragen per post aan DPO Vente-unique.com - 9 Rue Jacquard - 93310 Le Pré-Saint-Gervais - Frankrijk of per e-mail: dpo@vente-unique.com

   2.4 Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

   De website bewaart de gegevens met het oog op de uitvoering van de door de klant gevraagde dienst. Hetzelfde geldt voor externe onderaannemers die diensten verlenen in naam van Vente-unique.nl en met wie de website de gegevens alleen deelt voor de uitvoering van de dienst. Zodra de website de gegevens niet langer hoeft op te slaan of te gebruiken, rekening houdend met haar eigen wettelijke en reglementaire verplichtingen, zal de website ze uit haar systeem verwijderen. De klant kan dan niet meer worden geïdentificeerd.

   De gegevens worden bewaard gedurende een periode die niet langer duurt dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn geregistreerd:
   - e-mail/nieuwsbrief: de gegevens worden bewaard zolang de klant zijn abonnement niet heeft gedeactiveerd, de klant wordt als inactief beschouwd wanneer hij een e-mail van Vente-unique.nl niet langer dan 6 maanden heeft geopend, in welk geval de klant alleen de belangrijkste commerciële aanbiedingen ontvangt (tot ongeveer één per kwartaal);
   Wat betreft de partners waar Vente-unique mee samenwerkt, worden de gegevens bewaard zolang de klant zijn toestemming niet heeft ingetrokken.
   - SMS: de gegevens worden bewaard zolang de klant zijn abonnement niet heeft gedeactiveerd;
   - bestelling: de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de bestelling van de klant worden bewaard voor de duur die nodig is voor de uitvoering ervan, met inbegrip van de garantieperiode voor de producten waarop de bestelling betrekking heeft en met het oog op het bewaren van de facturering binnen de door de administratie gevraagde termijnen (bijvoorbeeld: bewaartermijn voor facturen 10 jaar na afloop van het boekjaar).

   2.5 Hoe beheer ik mijn persoonlijke gegevens?

   De klant heeft een vrij recht van toegang tot en correctie van de hem/haar betreffende gegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar gegevens:

   De klant kan de verbetering of correctie van de hem betreffende gegevens vragen door een brief te sturen naar het volgende adres: DPO Vente-unique.com -9 Rue Jacquard- 93310 Le Pré-saint-Gervais - Frankrijk - hetzij per e-mail: dpo@vente-unique.com

   Vente-unique.nl verbindt zich ertoe om derde onderaannemers en derden op wie zij een beroep doet en aan wie de gegevens kunnen zijn doorgegeven voor de uitvoering van de dienst, op de hoogte te brengen om de gegevens te corrigeren of aan te passen.

   De klant kan verzoeken om verwijdering van zijn gegevens door een brief te sturen naar het volgende adres: DPO Vente-unique.com -9 Rue Jacquard- 93310 Le Pré-Saint-Gervais - Frankrijk, hetzij per e-mail: dpo@vente-unique.com. Vente-unique.nl verbindt zich ertoe om derde onderaannemers en derden op wie hij beroep kan doen en aan wie de gegevens voor de uitvoering van de dienst zijn doorgegeven, te informeren, zodat elke link naar de gegevens wordt verwijderd.

   De klant kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens of zijn toestemming intrekken door het invullen van een formulier dat hem door Vente-unique.nl op de website ter beschikking wordt gesteld, of door een brief te sturen naar het volgende adres: DPO Vente-unique.com 9 Rue Jacquard - 93310 Le Pré-Saint-Gervais - Frankrijk - hetzij per e-mail: dpo@vente-unique.com.

   In het geval van een abonnement op een e-mailnieuwsbrief of sms, moet de klant de instructies in de e-mail of sms volgen.

   De klant kan de overdraagbaarheid van de gegevens aan een derde partij vragen, voor zover de website deze gegevens met toestemming van de klant bewaart of deze gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bestelling of het sluiten van een contract en onder voorbehoud van de technische mogelijkheden van de website.

   Voor de uitoefening van de rechten op de gegevens na het overlijden van de klant: de erfgenamen kunnen een brief sturen naar het volgende adres: DPO Vente-unique.com 9 Rue Jacquard - 93310 Le Pré-Saint-Gervais - Frankrijk - of een e-mail naar dpo@vente-unique.com

   Vente-unique.nl behoudt zich het recht om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen, in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen. De klant zal op de hoogte worden gebracht van alle belangrijke wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de doeleinden van het verzamelen van zijn gegevens. Indien de verlenging van de toestemming van de klant niet nodig is, impliceert de voortzetting van het gebruik van de website door de klant, na deze wijzigingen, de aanvaarding ervan door de klant zonder voorbehoud.

   Voor elke vraag of verzoek om informatie kan de klant contact opnemen met de functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens op het volgende postadres: DPO Vente-unique.com 9 Rue Jacquard 93310 Le Pré-Saint-Gervais - Frankrijk.

   Dit privacybeleid wordt beheerst door de Franse wetgeving. Elk geschil met betrekking tot dit privacybeleid is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Franse wet- en regelgeving.

   3 Het gebruik van cookies

   Bij gebruik van de website Vente-unique.nl kan informatie worden opgeslagen in cookie-bestanden op uw computer, telefoon of tablet. Door akkoord te gaan met onze cookieverklaring, geeft u toestemming voor het gebruik ervan op uw apparaat.

   3.1 Wat is een cookie?

   Een cookie is een tekstbestand dat in een daarvoor bestemde ruimte op de harde schijf van uw apparaat wordt geplaatst wanneer u online websites of advertenties bekijkt. Het cookiebestand kan alleen worden uitgelezen door de uitgever ervan. Met een cookie krijgt de afzender informatie over wanneer er tijdens de geldigheidsperiode van de cookie met eenzelfde apparaat een bepaalde inhoud bekeken wordt. De cookie identificeert u niet persoonlijk, maar alleen de browser op uw apparaat.

   3.2 Wie zijn de uitgevers van de cookies?

   De cookies op Vente-unique.nl zijn gecreëerd door:
   - Vente-unique.nl
   - Onze partners

   De cookies van Vente-unique.nl

   De cookies die zijn gecreëerd door Vente-unique.nl zijn gemaakt voor het vergemakkelijken en versnellen van uw bezoek aan de website. De cookies zijn niet persoonlijk en zijn essentieel voor het plaatsen van een bestelling.

   De cookies van onze partners

   Cookies van onze partners zijn de cookies die worden gemaakt en geplaatst door bedrijven om uw interessegebieden te identificeren via de producten die u op onze site bekijkt of koopt. Ook personaliseren deze cookies het advertentie-aanbod buiten onze website. Deze cookies zijn niet persoonlijk en het verwijderen ervan zal niet leiden tot het verwijderen van advertenties.

   We zorgen ervoor dat al onze partners uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en verbinden ons ertoe passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

   3.3 Wat zijn de verschillende soorten cookies die gebruikt worden?

   De cookies die door Vente-unique.nl worden gebruikt, zijn onderverdeeld in drie categorieën:
   Technische cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website;
   Marketingcookies die informatie verzamelen over het surfgedrag van een gebruiker om relevante en interessante advertenties weer te geven;
   Social media-cookies waarmee gebruikers de inhoud van de site kunnen delen.

   Wat is een technische cookie?

   Technische cookies worden gebruikt voor de opslag van informatie waardoor de weergave of het gebruik van de site kan veranderen, bijvoorbeeld door het gekozen land of de gekozen taal van de gebruiker. Deze cookies worden ook gebruikt ter detectie van navigatieproblemen en daarmee ook ter verbetering van het gebruiksgemak van onze website.

   Omdat de site niet correct weergegeven wordt zonder het gebruik van deze cookies, kunnen deze niet gedeactiveerd worden.

   Wat is een marketingcookie?

   Marketingcookies worden door onze partners geplaatst, na een bezoek aan onze website. De partners kunnen deze installeren om interessegebieden van klanten te ontdekken. Na een bezoek aan onze site bieden deze cookies u een meer gepersonaliseerde gebruikservaring bij terugkeer op onze, en op andere websites. Ze worden vooral gebruikt om het aantal keren dat u dezelfde advertentie ziet, in te perken, en om de effectiviteit van publiciteitscampagnes te meten.

   Deze cookies maken het enerzijds mogelijk om u een unieke identificatiecode toe te kennen, en anderzijds om informatie over uw apparaat te verzamelen om de service op uw kanalen af te stemmen.

   Het uitschakelen van deze marketingcookies heeft geen invloed op het gebruik van onze site. Als u het gebruik van dit soort cookies weigert, wordt reclame op onze site echter niet stopgezet.

     Marketingcookies weergeven
   Naam Duur Functie Aanbieder Type
   cto_axid 11 maanden Helpt het trackingmechanisme van Criteo. De cookies worden alleen aangemaakt wanneer de User graph is geactiveerd voor de gebruiker. Criteo HTTP Cookie
   cto_pxsig Eindigt na de gebruikssessie Helpt het trackingmechanisme van Criteo. De cookies worden alleen aangemaakt wanneer de User graph is geactiveerd voor de gebruiker. Criteo HTTP Cookie
   OTZ 1 maand Volgt gebruikersinteracties voor statistische doeleinden. google .com HTTP Cookie
   _gads 7 maanden Slaat advertenties op die de gebruiker heeft gezien. Google Ads HTTP Cookie
   _gcl_au 42 dagen Test de efficientie van advertenties op websites die gebruikmaken van de services van Google. Het gaat hierbij om de eerste cookie van de ""Conversion Linker"", die informatie omtrent advertentieclics in een originele cookie opslaat, zodat de conversies buiten de landing page kunnen worden toegekend. Google Ads HTTP Cookie
   __Secure-3PAPISID 2 jaar Gebruikt voor publicitaire segmentatie. google.com HTTP Cookie
   __Secure-3PSID 2 jaar Gebruikt voor publicitaire segmentatie. google.com HTTP Cookie
   __Secure-3PSIDCC 12 maanden Gebruikt voor publicitaire segmentatie. google.com HTTP Cookie
   1P_JAR 1 maand Gebruikt voor gebruikersonderzoek en de segmentatie van advertenties. google.com HTTP Cookie
   ANID 7 maanden Gebruikt voor online advertenties en opgeslagen op google.com google.com HTTP Cookie
   APISID 2 jaar Gebruikt voor het lezen van YouTube-video's op de website. google.com HTTP Cookie
   CONSENT 17 jaar Levert informatie over de manier waarop de gebruiker de site gebruikt en over de advertenties die de gebruiker gezien heeft voorafgaand aan het websitebezoek. google.com HTTP Cookie
   HSID 2 jaar Gebruikt door Google om zijn advertentieservices te verbeteren. Deze cookies verzamelen statistische informatie over de bezoekersaantallen en navigatiegewoontes en -voorkeuren van de gebruikers. google.com HTTP Cookie
   NID 6 maanden Bevat een uniek ID waarmee Google voorkeuren en andere informatie kan opslaan, waaronder bijvoorbeeld de gekozen taal, het aantal zoekresultaten per pagina, en de voorkeuren omtrent Google SafeSearch (geactiveerd of gedeactiveerd). google.com HTTP Cookie
   SAPISID 2 jaar Gebaseerd op recente zoekopdrachten. Google gebruikt deze cookies om zijn advertentieservices te verbeteren. De cookies verzamelen statistische informatie over de bezoekersaantallen en navigatiegewoontes en -voorkeuren van de gebruikers. google.com HTTP Cookie
   SID 2 jaar Gebaseerd op recente zoekopdrachten. Google gebruikt deze cookies om zijn advertentieservices te verbeteren. De cookies verzamelen statistische informatie over de bezoekersaantallen en navigatiegewoontes en -voorkeuren van de gebruikers. google.com HTTP Cookie
   SIDCC 1 jaar Gebruikt ter authenticatie en bescherming van gebruikers tegen misbruik van hun wachtwoorden. google.com HTTP Cookie
   SSID 2 jaar Gebaseerd op recente zoekopdrachten. Google gebruikt deze cookies om zijn advertentieservices te verbeteren. De cookies verzamelen statistische informatie over de bezoekersaantallen en navigatiegewoontes en -voorkeuren van de gebruikers. google.com HTTP Cookie
   __Secure-3PAPISID 2 jaar Gebruikt voor publicitaire segmentatie. google.fr HTTP Cookie
   __Secure-3PSID 2 jaar Gebruikt voor publicitaire segmentatie. google.fr HTTP Cookie
   ANID 7 maanden Gebaseerd op recente zoekopdrachten. Google gebruikt deze cookies om zijn advertentieservices te verbeteren. De cookies verzamelen statistische informatie over de bezoekersaantallen en navigatiegewoontes en -voorkeuren van de gebruikers. google.fr HTTP Cookie
   CONSENT 17 jaar Levert informatie over de manier waarop de gebruiker de site gebruikt en over de advertenties die de gebruiker gezien heeft voorafgaand aan het websitebezoek. google.fr HTTP Cookie
   HSID 2 jaar Gebaseerd op recente zoekopdrachten. Google gebruikt deze cookies om zijn advertentieservices te verbeteren. De cookies verzamelen statistische informatie over de bezoekersaantallen en navigatiegewoontes en -voorkeuren van de gebruikers. google.fr HTTP Cookie
   NID 3 maanden Bevat een uniek ID waarmee Google voorkeuren en andere informatie kan opslaan, waaronder bijvoorbeeld de gekozen taal, het aantal zoekresultaten per pagina, en de voorkeuren omtrent Google SafeSearch (geactiveerd of gedeactiveerd). google.fr HTTP Cookie
   SAPISID 2 jaar Gebaseerd op recente zoekopdrachten. Google gebruikt deze cookies om zijn advertentieservices te verbeteren. De cookies verzamelen statistische informatie over de bezoekersaantallen en navigatiegewoontes en -voorkeuren van de gebruikers. google.fr HTTP Cookie
   SID 2 jaar Gebaseerd op recente zoekopdrachten. Google gebruikt deze cookies om zijn advertentieservices te verbeteren. De cookies verzamelen statistische informatie over de bezoekersaantallen en navigatiegewoontes en -voorkeuren van de gebruikers. google.fr HTTP Cookie
   SSID 2 jaar Gebaseerd op recente zoekopdrachten. Google gebruikt deze cookies om zijn advertentieservices te verbeteren. De cookies verzamelen statistische informatie over de bezoekersaantallen en navigatiegewoontes en -voorkeuren van de gebruikers. google.fr HTTP Cookie
   kklead_tag 12 maanden Gebruikt voor het creëren van een interesseprofiel voor de gebruiker, om interessante advertenties te kunnen laten zien. Kelkoo HTTP Cookie
   applicationId 10 jaar Gebruikt om bezoekers te kunnen identificeren. Wonderpush HTTP Cookie
   sid 12 maanden Cookie gebruikt door Wonderpush om bezoekers te kunnen identificeren. Wonderpush HTTP Cookie

   Wat is een social media-cookie?

   Social media-cookies worden gebruikt om de inhoud van Vente-unique.nl te delen met anderen of om anderen ervan op de hoogte te brengen dat u onze producten heeft bekeken. Dit is in het bijzonder het geval voor de knoppen “Facebook” of “Pinterest”. Deze sociale netwerken hebben een zekere actieknop op onze website, en kunnen u daaraan herkennen, ook als u het sociale netwerk niet heeft gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website. Voor meer informatie rondom de privacywetgeving van de sociale netwerken raden we u aan om direct bij deze netwerken de privacywetgeving te raadplegen, om u bewust te worden van de gebruiksdoeleinden, en in het bijzonder reclame, van de browsegegevens die ze kunnen verzamelen met deze actieknoppen. De levensduur van deze cookies is 13 maanden.

     Social media-cookies weergeven
   Naam Duur Functie Aanbieder Type
   datr 1 jaar en 6 maanden Identificeren van de browser die gebruikt wordt om in te loggen op Facebook, onafhankelijk van de gebruiker die inlogt. Deze cookie speelt een rol in de veiligheids- en integriteitspolitiek van de Facebook-website. facebook.com HTTP Cookie
   presence 23 dagen Bewaart de status van de chat van de gebruiker. facebook.com HTTP Cookie
   wd 1 dag Registreert de afmetingen van het browservenster en wordt door Facebook gebruikt om de weergave van de pagina te optimaliseren. facebook.com HTTP Cookie
   xs 12 maanden Bevat meerdere stukjes informatie, gescheiden door een dubbele punt. facebook.com HTTP Cookie
   _fbp 3 maanden Gebruikt door Facebook om een ​​verscheidenheid aan advertentieproducten aan te bieden, zoals real-time aanbiedingen van externe adverteerders. facebook.com HTTP Cookie
   fr 3 maanden Gebruikt door Facebook om een ​​verscheidenheid aan advertentieproducten aan te bieden, zoals real-time aanbiedingen van externe adverteerders. facebook.com HTTP Cookie
   sb 2 jaar Gebruikt door Facebook om een ​​verscheidenheid aan advertentieproducten aan te bieden, zoals real-time aanbiedingen van externe adverteerders. facebook.com HTTP Cookie
   spin 1 dag Gebruikt voor het creëren van een interesseprofiel voor de gebruiker, om interessante advertenties te kunnen laten zien. facebook.com HTTP Cookie
   _fbc 3 maanden Gebruikt om te identificeren via welke Facebook-advertenties de gebruiker uiteindelijk op de website terecht is gekomen. facebook.com HTTP Cookie

   3.4 Hoe geef ik toestemming voor het gebruik van cookies?

   Wanneer u voor het eerst inlogt op onze site, verschijnt er een banner waarmee u de cookies kunt accepteren of configureren. Als u niets invult worden er geen cookies geplaatst.

   Uw toestemming en voorkeuren worden 6 maanden bewaard.

   U kunt uw voorkeuren aanpassen door naar de pagina Cookiebeheer te gaan.

   Cookies kunnen met uw toestemming in uw browser worden geplaatst door onze partners die optreden als gegevensbeheerders. Dit wordt een third-party cookie genoemd.

   Dit is het geval bij:
   - De integratie van bepaalde modules en features op onze site, zoals de social media-actieknoppen;
   - Gerichte reclamedoeleinden.

   Hoewel Vente-unique.nl de cookies van haar partnerbedrijven niet beheert, en er dus geen controle over heeft, zorgen we ervoor dat elk van deze partners akkoord gaat met de geldende wetgeving. We raden u aan om het cookiebeleid van elke partner te raadplegen.

   Let op: om rekening te houden met uw specifieke wensen, zijn vaak één of meerdere specifieke cookies benodigd. Wanneer u ervoor kiest om alle cookies op uw apparaat die betrekking hebben op onze site, te verwijderen, verliezen we de informatie voor welke cookies u eerder toestemming heeft gegeven, en welke u heeft geweigerd. U reset zo als het ware de toestemming en de volgende keer dat u de site bezoekt, zult u opnieuw om toestemming gevraagd worden. Dit werkt net zo wanneer u een andere browser gebruikt, of via een ander apparaat onze website bezoekt.