Advies en contact: 020 70 18 011

Privacyverklaring – Persoonlijke gegevens - Cookies

Het huidige privacybeleid is bedoeld om aan de klant de redenen te presenteren waarom persoonlijke gegevens worden verzameld door Vente-unique.nl, hoe ze gebruikt worden en de mogelijkheden die worden overgelaten aan de klant om er zich tegen te verzetten. De verzamelde gegevens worden gebruikt binnen de grenzen die zijn toegestaan door de wet. Vente-unique.nl besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van de persoonlijke gegevens van de klant en verbindt zich ertoe te voldoen aan de wet van 8 december 1992 met betrekking op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonlijke gegevens aangepast aan Europese regelgeving 2016/679 op 27 april 2016 betreffende de bescherming van de persoonsgegevens.

Vente-Unique.com Nederland (of de website Vente-unique.nl) waarvan het hoofdkantoor is op 9 Rue Jacquard – 93310 Le Pré-Saint-Gervais (RCS BOBIGNY 484 922 778) is verantwoordelijk voor de behandeling van de persoonlijke klantgegevens.

Vente-unique.nl evalueert de verzamelde persoonsgegevens met oog op:
- de verwerking van de bestelling of naar aanleiding van het afronden van een contract (contractueel karakter),
- het opstellen van facturen door Vente-unique.nl en dit geval de identificatie van de klant,
- voor de verzending van de bestelling aan het juiste adres of de klant informeren betreffende de opvolging van de bestelling en de verzending,
- de levering en montage,
- het opvolgen van de bestelling via de klantendienst,
- elke andere actie met betrekking tot management, naar de levensduur, van de bestelling.

De gevraagde gegevens, die worden voorgegaan door een sterretje zijn vereist voor het goede verloop van de bestelling of de door de klant gevraagde dienst. Het verstrekken van deze gegevens bepaalt het resultaat van het contract. Als de klant een bestelling wenst te plaatsen of verzoekt om een dienstverlening is het verplicht om die dienst te verstrekken. Bij wanbetaling zal Vente-Unique de gevraagde dienst van de klant niet kunnen uitvoeren.

In bepaalde gevallen kunnen deze gegevens worden gebruikt voor marketing doeleinden.

De informatie of persoonlijke gegevens verwijzen naar de klantgegevens van de klant als fysieke persoon en die vrijwillig door de klant meegedeeld worden of op grond van artikel 1 van het huidige beleid geheimhouding, wanneer iemand zich identificeert of informatie geeft op de website. De gegevens omvatten alsook de volgende gegevens: naam, voornaam, e-mailadres, mobiele nummer, wachtwoord klantenaccount, geschiedenis kortingsbonnen, geschiedenis van post/e-mails, facturatie adres (naam, voornaam, bedrijf, postadres, telefoon, verdieping, digicode om toegang te krijgen tot het gebouw of huis), betaling informatie (type, bedrag, transactienummer, status), geschiedenis van bestelde producten, informatie over de levering (type, geplande datum, effectieve datum), incidenten op de producten (verslag onderhoud, illustratie van de producten), statistische analyses en tevredenheidenquêtes. We verstaan onder gegevens de informatie die verzameld wordt op automatische wijze door de website zoals het IP-adres, cookies, de inloggegevens en de navigatie.

Vente-unique.nl beschermt het privéleven van de klant in overeenstemming met de huidige wetgeving.

Vente-unique.nl informeert de klant dat deze automatische behandeling van informatie onderworpen is aan een verklaring aan het CNIL onder het nummer 1133697. De klant aanvaardt dat zijn gegevens verzameld en gebruikt zullen worden door Vente-unique, overeenkomstig met de beschreven doelstellingen in ons huidig privacybeleid.

Vente-unique verzamelt geen persoonlijke gegevens van een minderjarige beneden de 16 jaar.

1. Verzamelde en bewaarde gegevens

1.1 Vrijwillig openbaar gemaakt door de klant

Wanneer de klant zich identificeert, een account aanmaakt of vrijwillig informatie vrijgeeft aan de website omvat het de volgende informatie: naam, voornaam met oog op identificatie, postadres met betrekking tot de levering, verdieping, digicode om toegang te krijgen tot het gebouw of het huis, zodat de bestelling geleverd kan worden in de gewenste ruimte van de klant, e-mailadres en mobiele nummer om de klant te informeren betreffende de opvolging van de bestelling, wachtwoord klantenaccount, geschiedenis van bestellingen, geschiedenis kortingsbonnen, geschiedenis post/e-mails, facturatie adres (naam, voornaam, bedrijf, postadres, telefoon), leveringsadres (achternaam, voornaam, bedrijf, postadres, telefoon, verdieping, digicode om toegang te krijgen tot het gebouw), bestelde producten, informatie met betrekking tot de levering (type, geplande datum, effectieve datum), incidenten op het product (verslag onderhoud, illustratie artikelen) met het oog op het volgen van de bestelling.

1.2 Registreren van informatie tijdens het gebruik van de website of elke andere internetdienst

1.2.1 De website registreert automatisch via zijn servers gegevens over de bezochte pagina’s door de klant. Voorbeeld: producten kunnen verschijnen aan de hand van de bezochte pagina’s van de klant. Zo gaan kunnen er advertenties verschijnen waarin de klant mogelijk geïnteresseerd kan zijn.

De gegevens die op deze wijze verzameld worden omvatten: IP-adres van de klant, adres van websites die de klant bezoekt, de gegevens betreffende cookies.

1.2.2 Cookies

Een cookie is een bestand met tekstuele informatie dat op de harde schijf van de klant wordt opgeslagen wanneer hij/zij een website bezoekt.

De website maakt gebruik van cookies waartoe de website toegang heeft wanneer de klant de website opnieuw bezoekt. Deze cookies stellen de website in staat om informatie op te slaan over de pagina's die door de klant op de website worden bezocht. Vente-unique.nl gebruikt cookies ook om de navigatie van de klant op de website te begrijpen, om de voorkeuren van de klant voor toekomstige bezoeken aan de website op te slaan en om te herkennen wanneer hij/zij verbinding maakt met de website. Dit ten einde de diensten die Vente-unique.nl aan de klant kan aanbieden te verbeteren.

Vente-unique.nl gebruikt cookies om de ervaring van de klant op de website te personaliseren en te verbeteren.

De klant kan het gebruik van deze cookies op elk moment uitschakelen door de voorkeuren in zijn browser te wijzigen.

Voor Chrome

  • Kies in de rechterhoek «Instellingen» en vervolgens «Geavanceerde instellingen»
  • Selecteer «Privacy en Beveiliging» en vervolgens «Inhoud Instellingen»
  • Klik op Cookies

Voor Mozilla Firefox

  • Kies het menu «Tools» en vervolgens «Opties»
  • Klik op het privacy-pictogram
  • Zoek het cookie-menu op en selecteer de opties die bij u passen

Voor Microsoft Internet Explorer

  • Kies het menu «Tools» en vervolgens «Internet Opties»
  • Klik op het tabblad «Privacy»
  • Selecteer het gewenste niveau met de cursor

Het is echter mogelijk dat deze deactivering de toegang tot bepaalde functies van de website en bepaalde diensten van Vente-unique.nl en zijn/haar partners verhindert.

1.3 Externe partners

De website deelt gegevens met derden die mogelijk advertenties of commerciële informatie over de producten hebben geplaatst om ze onder uw aandacht te brengen.

De lijst van derden kan u op uw verzoek worden meegedeeld door een brief te sturen naar het volgende adres: DPO Vente-unique.com-9 Rue Jacquard-93310 Le Pré-Saint-Gervais- Frankrijk - of per e-mail: dpo@vente-unique.com.

2. Behandeling en gebruik van gegevens

  • De website gebruikt gegevens voor:

- het identificeren van de klant wanneer hij verbinding maakt met zijn account op de website,

- het identificeren van de klant bij het plaatsen van een bestelling,

- de vragen/opmerkingen van de klant te beantwoorden,

- het communiceren met de klant in het kader van zijn bestelling,

- de bestelling van de klant te verwerken en te leveren (in de kamer naar keuze, indien van toepassing),

- de bij de bestelling gevoegde factuur op te stellen,

- de klant te informeren over de opvolging van de bestelling,

- verzekeren dienst naverkoop te verlenen voor de bestelling van de klant,

- een tevredenheidenquête uit te voeren,

- updates door te sturen,

- op de hoogte brengen van zaken in verband met de veiligheid van de producten in het kader van de wet,

- een rechtmatig belang te behartigen,

- statistische doeleinden.

2.2 De website kan de advertenties die aan de klant worden aangeboden personaliseren, met name via de activiteiten van de klant op de website en op de websites van derden. Personalisatie is ook mogelijk met cookies. In het geval dat de externe partners van de website gegevens over de klant delen met de website, zal de toestemming van de klant worden verkregen door deze externe partners. In het geval dat de website de gegevens deelt met derden over de klant, zal de toestemming van de klant door de website worden verkregen.

2.3 De gegevens die door de klant aan de website worden verstrekt, kunnen ook door de website worden gebruikt, mits uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant, om marketingmededelingen aan de klant door te geven:

- per e-mail: nieuwsbrieven, commerciële aanbiedingen of marketinginformatie met betrekking tot de website of Vente-unique.nl, die de klant informeren over de lopende commerciële activiteiten, evenementen georganiseerd door Vente-unique.nl en het nieuws van Vente-unique.nl,

- per mobiele telefoon: sms'en versturen op mobiele telefoons,

- zo nodig per post

De klant heeft het recht om zich uit te schrijven voor elke e-mail of SMS en daarbij ook marketingcommunicatie te weigeren, hetzij door geen toestemming te geven bij de bestelling, hetzij door kosteloos bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn gegevens voor het verzenden van commerciële aanbiedingen indien de toestemming vooraf was gegeven.

De klant kan zijn aanvraag indienen door op de uitschrijvinglink in elke e-mail te klikken of door "STOP" te sturen naar het nummer in elk sms of schriftelijk naar het postadres: DPO Vente-unique.com -9 Rue Jacquard- 93310 Le Pré-Saint-Gervais- Frankrijk of naar het volgende e-mailadres: dpo@vente-unique.com.

De klant heeft te allen tijden de mogelijkheid om de gegevens te wijzigen of zijn account te sluiten.

3. Delen van gegevens/ Bestemmeling van gegevens

3.1 De door de website verzamelde gegevens zijn bestemd voor Vente-unique.nl en de instanties die zij controleert, die deze controleren of onder gemeenschappelijke controle met haar staan, waarbij het begrip controle wordt opgevat in de zin van artikel L. 233 3 van het Franse Wetboek van Koophandel en met het oog op de uitvoering van de dienst (bijvoorbeeld: bestelling of levering). De website kan de gegevens doorgeven aan haar dochterondernemingen en filialen of aan derden in geval van een fusie, overname, faillissement, ontbinding, reorganisatie of elke andere gelijkaardige transactie.

3.2 De gegevens die door de website worden verzameld, kunnen worden doorgegeven aan derde onderaannemers voor de uitvoering van de dienst. In dit geval handelen de onderaannemers van derden in naam van Vente-unique.nl en verbinden zij zich ertoe de instructies van Vente-unique.nl en de bepalingen van dit vertrouwelijkheidbeleid na te leven.

Deze derde onderaannemers gebruiken en verwerken de gegevens om de goede uitvoering van de door de klant gevraagde dienst te verzekeren. Voorbeeld: informatie met betrekking tot het postadres van de klant om derde onderaannemers, externe dienstverleners, in staat te stellen de bestelling bij de klant thuis af te leveren.

Derde onderaannemers en derde partners van Vente-unique.nl, hebben zich ertoe verbonden de bepalingen van de Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens na te leven. De website zal de nodige veiligheidsmaatregelen treffen en ervoor zorgen dat de derden die hij gebruikt de regels met betrekking tot persoonsgegevens die in de genoemde regelgeving zijn vastgelegd, naleven. Vente-unique.nl is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt aan de klant en die Vente-unique.nl kan bewijzen dat het niet de oorzaak is van de gebeurtenis die de schade veroorzaakt.

3.3 De website kan klantgegevens verzenden en delen:

- met derde onderaannemers die handelen in naam van Vente-unique.nl om de goede uitvoering van de door de klant gevraagde dienst te verzekeren,

- wanneer Vente-unique.nl de uitdrukkelijke toestemming van de klant heeft ontvangen om de gegevens door te geven aan een derde partij (de derde partijen komen overeen met de adverteerders), bijvoorbeeld door het vakje aan te vinken waarmee Vente-unique.nl de gegevens kan doorgeven aan derden.

- na een oproep van een autoriteit aan Vente-unique.nl om de genoemde gegevens door te geven,

- in geval van een vermoeden van fraude, een veiligheidsprobleem of een technisch probleem op de website, kan Vente-unique.nl de gegevens delen met de bevoegde instanties,

- in geval van een rechtmatig belang bij Vente-unique.nl (voorbeeld: doorgifte van gegevens binnen de groep van ondernemingen waartoe Vente-unique.nl behoort, om de veiligheid van het netwerk en de informatie te waarborgen, doorgifte van gegevens aan overheidsinstanties die strafbare feiten of bedreigingen van de openbare veiligheid belichten).

3.4 De gegevensoverdracht vindt plaats in de volgende landen: Frankrijk, Verenigd Koninkrijk (alleen met betrekking tot betalingsinformatie), Tunesië.

De klant geeft enkel toestemming voor de overdracht en opslag van de gegevens buiten het land waar hij woont om de dienst uit te voeren.

Indien de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de rechten met betrekking tot persoonsgegevens niet gelijkwaardig zijn aan die van de EU-verordening 2016/679, zal Vente-unique.nl alle aanvullende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat derden zich houden aan de regels met betrekking tot persoonsgegevens van die verordening. Vente-unique.nl is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt aan de klant en waarvan Vente-unique.nl kan bewijzen dat het niet de oorzaak is van de gebeurtenis die de schade veroorzaakt.

Wanneer de gegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte, gebruikt Vente-unique.nl de standaardcontractbepalingen van de Europese Unie om een identieke bescherming van de klantgegevens te garanderen. De klant kan deze clausules aanvragen per post aan DPO Vente-unique.com - 9 Rue Jacquard - 93310 Le Pré-Saint-Gervais - Frankrijk of per e-mail: dpo@vente-unique.com

4. Bewaartermijn van de gegevens

De website bewaart de gegevens met het oog op de uitvoering van de door de klant gevraagde dienst. Hetzelfde geldt voor externe onderaannemers die diensten verlenen in naam van Vente-unique.nl en met wie de website de gegevens alleen deelt voor de uitvoering van de dienst. Zodra de website de gegevens niet langer hoeft op te slaan of te gebruiken, rekening houdend met zijn eigen wettelijke en reglementaire verplichtingen, zal de website ze uit zijn systeem verwijderen. De klant kan dan niet meer worden geïdentificeerd.

De gegevens worden bewaard gedurende een periode die ook niet langer duurt dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn geregistreerd:

- e-mail/nieuwsbrief: de gegevens worden bewaard zolang de klant zijn abonnement niet heeft gedeactiveerd, de klant wordt als inactief beschouwd wanneer hij een e-mail van Vente-unique.nl niet langer dan 6 maanden heeft geopend, in welk geval de klant alleen de belangrijkste commerciële aanbiedingen ontvangt (tot ongeveer één per kwartaal);

 Wat de partners van derden betreft, worden de gegevens bewaard zolang de klant zijn toestemming niet heeft ingetrokken.

- SMS: de gegevens worden bewaard zolang de klant zijn abonnement niet heeft gedeactiveerd;

- bestelling: de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de bestelling van de klant worden bewaard voor de duur die nodig is voor de uitvoering ervan, met inbegrip van de garantieperiode voor de producten waarop de bestelling betrekking heeft en met het oog op het bewaren van de facturering binnen de door de administratie gevraagde termijnen (bijvoorbeeld: bewaartermijn voor facturen 10 jaar na afloop van het boekjaar).

5. Beheer van de gegevens door de klant

De klant heeft een vrij recht van toegang tot en correctie van de hem/haar betreffende gegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar gegevens:

5.1 De klant heeft toegang tot de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en die in het bezit zijn van de website. Deze gegevens worden op verzoek van de klant door de website meegedeeld binnen de wettelijk toegestane termijnen. Vente-unique.nl behoudt zich het recht voor om de identiteit van de klant vooraf te verifiëren. Om dit recht uit te oefenen, moet de klant een brief sturen naar het volgende adres: DPO Vente-unique.com -9 Rue Jacquard- 93310 Le Pré-Saint-Gervais - Frankrijk - hetzij per e-mail: dpo@vente-unique.com

5.2 De klant kan de verbetering of correctie van de hem betreffende gegevens vragen door een brief te sturen naar het volgende adres: DPO Vente-unique.com -9 Rue Jacquard- 93310 Le Pré-saint-Gervais - Frankrijk - hetzij per e-mail: dpo@vente-unique.com

Vente-unique.nl verbindt zich ertoe om derde onderaannemers en derden op wie zij een beroep doet en aan wie de gegevens kunnen zijn doorgegeven voor de uitvoering van de dienst, zodat de klant op hoogte kunnen brengen om de gegevens te corrigeren of aan te passen.

5.3 De klant kan verzoeken om verwijdering van zijn gegevens (recht om te worden vergeten en verwijderd) door een brief te sturen naar het volgende adres: DPO Vente-unique.com -9 Rue Jacquard- 93310 Le Pré-Saint-Gervais - Frankrijk, hetzij per e-mail: dpo@vente-unique.com. Vente-unique.nl verbindt zich ertoe om derde onderaannemers en derden op wie hij beroep kan doen en aan wie de gegevens voor de uitvoering van de dienst zijn doorgegeven, te informeren, zodat elke link naar de gegevens wordt verwijderd.

5.4 De klant kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens of zijn toestemming intrekken (en de opschorting van de verwerking vragen in afwachting van de verificatie van het legitieme belang) door het invullen van een formulier dat hem door Vente-unique.nl op de website ter beschikking wordt gesteld door een brief te sturen naar het volgende adres: DPO Vente-unique.com 9 Rue Jacquard - 93310 Le Pré-Saint-Gervais - Frankrijk - hetzij per e-mail: dpo@vente-unique.com.

In het geval van een abonnement op een e-mailnieuwsbrief of sms via de mobiele telefoon, moet de klant de instructies in de e-mail of sms volgen.

In geval van verzet tegen de verwerking van zijn gegevens, kan een verificatie met betrekking tot het legitieme belang worden opgezet, de klant kan in de tussentijd om opschorting van de verwerking van zijn gegevens verzoeken.

5.5 De klant kan elke vorm van verhaal, klacht of verzoek met betrekking tot een vermeende fout of inbreuk indienen bij het CNIL.

5.6 De klant kan de overdraagbaarheid van de gegevens aan een derde partij vragen, voor zover de website deze gegevens met toestemming van de klant bewaart of deze gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bestelling of het sluiten van een contract en onder voorbehoud van de technische mogelijkheden van de website.

5.7 Uitoefening van de rechten op uw gegevens na het overlijden van de klant: uw erfgenamen moeten een brief sturen naar het volgende adres: DPO Vente-unique.com 9 Rue Jacquard - 93310 Le Pré-Saint-Gervais - Frankrijk - of een e-mail naar dpo@vente-unique.com

Vente-unique.nl behoudt zich het recht om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen, in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen. De klant zal op de hoogte worden gebracht van alle belangrijke wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de doeleinden van het verzamelen van zijn gegevens. Indien de verlenging van de toestemming van de klant niet nodig is, impliceert de voortzetting van het gebruik van de website door de klant, na deze wijzigingen, de aanvaarding ervan door de klant zonder voorbehoud.

Voor elke vraag of verzoek om informatie kan de klant contact opnemen met de functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens op het volgende postadres: DPO Vente-unique.com 9 Rue Jacquard 93310 Le Pré-Saint-Gervais - Frankrijk.

Dit privacybeleid wordt beheerst door de Nederlandse wetgeving. Elk geschil met betrekking tot dit privacybeleid is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken.

Uitvoering 25/05/2018

Uw nummer 1 in online meubelverkoop

Uw garanties

Keurmerk:

Onze vermelding op http://www.keurmerk.info

Vente-unique.nl is een dochteronderneming van Vente-unique.com, opgericht in 2005 en beursgenoteerd in Parijs sinds april 2018 - code ALVU - tel : 020 70 18 011
Rue Jacquard - 93315 le Pré Saint Gervais - Frankrijk